Hopp til hovedinnholdet

Forsikring for frivillige organisasjoner

Oversikt over forsikring av frivillige

Generell bakgrunnsinformasjon om ansvar og forebygging

Selv om den enkelte frivillige i utgangspunktet ikke blir ansett som en ansatt, er det i henhold til Arbeidstilsynet klart at arrangører likevel har plikter etter enkelte deler av arbeidsmiljøloven. Dette gjelder særlig lovens verneregler som skal verne arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet (HMS). Som arrangør av frivillig arbeid må man dermed regne med å ha ansvar for helsa, miljøet og sikkerheten til de frivillige.

Frivillige organisasjoner har overordnet ansvar for å forebygge ulykker, og bør ha en systematisk tilnærming til planlegging, organisering, gjennomføring og vedlikehold av aktiviteter i samsvar med arbeidsmiljøloven. Videre bør man gjennomføre kartlegginger av risikofaktorer for å forhindre ulykker, og deretter vurdere ulike tiltak for forhindring og fastsette rutiner innad organisasjonen.

I 2009 ble forsikringsordningen til Statens Pensjonskasse utvidet til å gjelde frivillig hjelpemannskap som blir engasjert i redningsaksjoner gjennom frivillige organisasjoner.

Forsikringen omfatter mannskaper som er registrert som medlem i en organisasjon som inngår i den frivillige redningstjenesten og som kan bli engasjert av HRS/LRS/politiet i en redningsaksjon eller øvelse.

Oversikt over forsikringstilbud for frivillige organisasjoner

Gjensidige tilbyr en grunnpakke med fem forsikringer til lag og foreninger;

  • Styreansvarsforsikring
  • Forsikring mot økonomisk kriminalitet (underslag)
  • Klubbansvarsforsikring
  • Rettshjelpforsikring
  • Ulykkesforsikring

KNIF trygghet tilbyr organisasjonsforsikringer for frivillige organisasjoner. De tilbyr blant annet kollektiv ulykkesforsikring for ulønnet personell (frivillige og dugnadsarbeidere). Forsikringen omfatter ulykkesskader som den forsikrede pådrar seg i forsikringstiden, og dekker behandlingsutgifter, medisinsk invaliditet og død.

If forsikring tilbyr kollektiv ulykke- og sykdomsforsikring for organisasjoner. Forsikringen dekker ulykker og sykdom som ikke er yrkesrelatert, og dekker medisinsk behandling etter ulykker.

Denne forsikringen er i utgangspunktet tilpasset bedrifter som ønsker å forsikre ansatte på fritiden, men kan også benyttes av organisasjoner som ønsker å forsikre frivillig personell. Den dekker både medisinsk invaliditet, dødsfall og arbeidsuførhet.

Tryg forsikring tilbyr generell kollektiv ulykkesforsikring som gir erstatning for ulykker, og forsikringen dekker behandlingsutgifter, medisinsk invaliditet og dødsfall. Videre tilbys det individuelle forsikringspakker som blir tilpasset den enkelte organisasjonens behov. Dette er ikke opplyst på hjemmesiden, men blir kommunisert ved direkte kontakt.