Hopp til hovedinnholdet

Skattefradragsordning for gaver

Skattefradragsordningen gjør det mulig for folk å gi gaver til organisasjonen deres, og få skattefradrag for gaven. Det gjør det mer sannsynlig at folk vil gi, og gjør det mulig for dem å gi mer.

Fra Skatteetaten:

Reglene for organisasjonenes innrapportering på gaver som gir rett til skattefradrag for giverne.

Rapport om organisasjonenes erfaringer med skattefradrag for gaver i 2013.

Skatteetatens oversikt over organisasjoner som allerede er godkjent;

Søknad om å delta i ordningen

Søknad om å få delta i skattefradragsordningen for gaver må sendes til skatteetatens regionskontor i den regionen som moderorganisasjonen har sin hjemstedsadresse. Søknaden må inneholde:

  • Redegjørelse for at man ikke har erverv til formål (dvs. at formålet må være av ideell karakter. Det kan ikke være omsetning av varer eller tjenester som skal skape økonomisk overskudd som skal fordeles på eiere)
  • Redegjørelse for hvilken type aktivitet organisasjonen driver, og at denne faller inn under godkjente formål i skatteloven § 6-50 alternativ a) til f). Redegjørelse og dokumentasjon for at organisasjonen har nasjonalt omfang per 1. januar i året gaven mottas, f. eks. en beskrivelse av aktivitetens omfang og hvor aktiviteten utøves, antall medlemmer/givere og den geografisk utbredelse av disse. I kravet til nasjonalt omfang ligger det at aktiviteten må drives ut over det rent lokale, men det kreves ikke aktivitet i alle fylker. Antall medlemmer og den geografiske spredningen av disse vil også være indikasjoner på aktivitet og utbredelse av organisasjonen. Lokale organisasjoner tilknyttet en sentral sammenslutning som oppfyller vilkårene i skatteloven § 6-50, kan anses å ha nasjonalt omfang. Forutsetningen er at de lokale organisasjonene er bundet av den sentrale sammenslutningens vedtekter om formål. Det er videre en forutsetning at det er sammenslutningens sentrale ledd som fører regnskap over mottatte gaver og som gir de nødvendige opplysninger elektronisk til Skattedirektoratet.
  • For stiftelser: Dokumentasjon på at stiftelsen mottar offentlig støtte i det år gaven er mottatt
  • Vedtekter, herunder formålsbestemmelse samt en oppløsningsbestemmelse om at overskytende midler ved evt. oppløsning skal tilfalle tilsvarende godkjent formål
  • Årsregnskap og årsberetning