Hopp til hovedinnholdet

Søke om økonomisk støtte

Når dere har satt opp budsjettet og aktivitetsplanen, har dere en oversikt over hva dere vil få til i løpet av arbeidsåret, hvor mye midler dere allerede har og hvor mye midler dere mangler som dere vil forsøke å søke om fra en støtteordning, for å gjennomføre planene dere har lagt.

Det finnes veldig mange støtteordninger som frivillige organisasjoner kan søke om støtte fra. Ta aldri for gitt at dere har "rett" på støtte. Pengene skal ofte fordeles på mange søkere og ofte har støtten et formål som støttemottakerne må oppfylle. For eksempel gir ikke Helsedepartementet støtte til strikkeklubben.

Krav for å få støtte

Støtteordningene har ulike krav til søknad og rapportering. Det er viktig å sette seg inn i hva som kreves når man søker. Ofte opererer støtteordningen med en søknadsportal. Da må du bruke den for å søke. Får dere støtte må dere levere rapport til de som utbetalte pengene, slik at de kan kontrollere at dere faktisk har brukte midlene til formålet de var ment til. Hvis dere får tilsendt rapporteringsskjema må dere bruke det. Dere kan ikke anta at vedlegg dere eventuelt sender i tillegg blir lest.

I Norge er det ofte en regel om at for å få støtte må organisasjonen være demokratisk. Det vil i praksis si at alle medlemmer har like rettigheter og alle medlemmer kan bli valgt til styret. Det finnes unntak, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner, hvor f.eks. man må være 15 år gammel for å kunne velges til styret.

Skriv en god søknad

Les utlysningsteksten nøye. Kvalifiserer vi egentlig til denne støtteordningen? Det er "lov" å ikke søke på alt. Ikke skriv søknaden i hui og hast, men bruk tid på hva dere ønsker å fortelle om organisasjonen.

Beskriv nøye hva dere vil gjøre hvis dere får innvilget støtte, ha noen målbare mål som kan rapporteres på, lag et realistisk budsjett.

For å lage et realistisk budsjett må dere undersøke hva ting egentlig koster, ikke bare synse. Vis at dere er en solid og seriøs organisasjon som vil forvalte pengene på en god måte.

Ha på plass regnskaps- og revisjonsrutiner og undersøk om støtteordningen har ekstra krav til revisor.

Samle erfaringer underveis

Det kan være lurt å skrive ned erfaringene fra prosjekter og aktiviteter i et internt notat og bruke efaringene når dere planlegger nye prosjekter og aktiviteter dere vil søke midler til.

Vedlegg til søknaden

Det er viktig å lese utlysningsdokumentet nøye for å finne ut hvilke vedlegg som skal være med søknaden. Som oftest er de veldig spesifikke på hvilke dokumenter som være med. Oftest etterspør de vedtekter, regnskap for forrige år, budsjett og søknadsbrev. Noen ganger trengs stiftelsesdokument og protokoll fra forrige årsmøte.