Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjettet og momskompensasjon

Høsten 2020 la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2021. Frivillighetens viktigste krav er full og regelstyrt momskompensasjon. Dette ble ikke innfridd, men regjeringen leverte på sin lovnad fra Frivillighetsmeldingen med 1,8 mill. til momskompensasjon

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti foreslo følgende i innstillingen fra Familie- og kulturkomiteen: «Stortinget ber regjeringen innføre full merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.» Budsjettet ble vedtatt som regjerings forslag.

0
mindre utbetalt enn søkt om

Organisasjonene fikk 19% mindre momskompensasjon enn de søkte om

90,5% av søknadene ble godkjent. Godkjente søknadsbeløp var på 2,08 milliarder kroner, men det ble kun utbetalt 1,685 milliarder.

Avkortingen for 2020 var altså på 19 %, det vil si at kun 81 % av momsutgiftene ble tilbakebetalt til organisasjonene.

Organisasjonene søkte om mindre enn de kunne, og har også utgifter som faller utenfor ordningen

26 % tror de kunne søkt om et større beløp i 2020.

Dette kan være fordi noen underledd ikke er registrert i frivillighetsregisteret, eller fordi det var vanskelig for underledd å sende inn tall. Noen ville kunne søke om mer om de hadde et sterkere sentralledd eller en enklere ordning bedre informasjon.

21 % har hatt utgifter til investering og/eller oppgradering av bygg og anlegg som faller utenfor momskompensasjonsordningen.

Når vi har spurt noen utvalgte organisasjoner om deres reelle tall så fordeler de seg slik:

Organisasjonene ønsker forenkling, men mener ikke ordningen er unødvendig byråkratisk

Organisasjonene melder ifra at de ønsker forenkling, mindre dokumentasjonskrav og tydelig informasjon. Det er ikke overraskende også et kontinuerlig ønske med full momskompensasjon. Overordnet mener de fleste at ordningen ikke er unødvendig byråkratisk.

Frivillighet Norge mener:

Det er på høy tid å fjerne moms på dugnad

Dagens ordning gir ikke den forutsigbarheten organisasjonene trenger. Ingen vet hvor mye av momsutgiftene som tilbakebetales før etter at alle har søkt. Utbetalingene kommer ikke før mot slutten året etter at avgiften er betalt. Det må innføres en regelstyrt ordning for full momskompensasjon.

Les mer