Hopp til hovedinnholdet

Fritidsaktiviteter for barn og unge

0
av barnefamilier synes det er vanskelig å få finne ut om fritidsaktiviteter fra frivilligheten

Frivillighetsbarometeret 2020 viser at om lag 13 % av barnefamiliene synes det er vanskelig å få informasjon om fritidsaktiviteter for barn og unge i regi av de frivillige organisasjoner.

De som synes dette er mest vanskelig er yngre foreldre, menn og de med lav inntekt. Når det gjelder påmelding til fritidsaktiviteter i nærmiljøet øker tallet til 20 % som synes dette er utfordrende.

Fritidserklæringen  

Organiserte fritidsaktiviteter har flere viktige funksjoner i barn og unges liv. De er sosiale møteplasser der vennskap knyttes, nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles. Deltakerne får drive med aktiviteter de liker, og utvikler ferdigheter som gir mestring og glede.

Alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med sine venner. Dette er målet i Fritidserklæringen som er signert av regjeringen, frivillige organisasjoner og KS. For å nå målet om at alle skal få delta må det offentlige og frivilligheten jobbe sammen for å sikre at alle barn og unge har et tilbud, muligheten til å benytte seg av tilbudet og at alle føler seg velkommen i fritidsaktiviteter.   

I Granavolden-plattformen lanserte regjeringen at de vil innføre et fritidskort for å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter. Selv om fritidskortet er inspirert av et tiltak på Island er det viktig at ordningen tilpasses den norske virkeligheten med blant annet stor grad av frivillige trenere og instruktører.

Første delrapport fra følgeforskningen og evalueringen av forsøk med fritidskort er nå offentliggjort. Den baserer seg i stor grad på intervjuer med ansatte i kommunene og i mindre grad på erfaringer fra barn og frivillig sektor. Samlet sett viser den at forsøkene har kommet i gang de fleste steder, men at der er utfordringer knyttet til de digitale løsningene og samspillet med frivillig sektor og medvirkning.

I løpet av første halvår i 2021 har det kommet en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning om sosial ulikhet og barn og unges deltakelse. Som flere tidligere rapporter viser den at økonomi er en barriere, men i tillegg ser den på kulturell kapital som barriere.

Frivillighet Norge mener:

Alle barn må kunne delta på fritidsaktiviteter

Skal frivillig sektor være en del av den demokratiske infrastrukturen i Norge er vi helt avhengige av at alle har mulighet til å delta, både som frivillige, medlemmer og deltakere. For å sikre dette må vi bygge ned barrierer for deltakelse.


Frivillighet Norge mener at målene i Fritidserklæringen er viktig og gode, og at reell samhandling mellom det offentlige og frivillig sektor på dette området er avgjørende.  

Les mer

Fritidskortet

Et fritidskort som dekker deltakeravgift for barn og unge, kan være effektivt for å dempe effekten av fattigdom. Frivilligheten spiller en stor rolle i barn og unges fritid. Det er samtidig viktig at fritidskortet ikke blir byråkratisk og vanskelig å bruke for brukeren og for de frivillige organisasjonene. Frivillighet Norge forutsetter at frivilligheten involveres i utredning og implementering, og at staten finansierer kortet uten at det går på bekostning av støtte som i dag gis til frivilligheten.

Fritidsaktivitet og folkehelse for barn og unge

I pandemiåret 2020 så vi virkelig verdien av fritidsaktiviteter og tilbud for barn og unge. Frivillighet Norge vil bidra til at flere barn og unge finner seg til rette i et miljø og en organisert fritid der de blir aktivisert, kjenner mestring, felleskap og glede. Som Norges største aktør på fritidsaktiviteter for barn og unge ønsket frivillig sektor samlet å kunne vise frem alle mulighetene vi representerer.

Nettsiden Ungfritid.no ble lansert 3.desember og er en ny inngang inn i frivilligheten gjennom deltakelse i fritidsaktiviteter og har blitt enda mer relevant gjennom koronatiden der mange barn og unge har falt fra aktivitetene. Målet med nettsiden er å samle alt på ett sted, med samlet markedsføring, slik at barn og unge kan oppdage det store mangfoldet av tilbud som finnes og velge det som passer dem best, der de bor.

Ungfritid.no drives av Frivillighet Norge, er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og implementeres til de frivillige organisasjonene med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).