Hopp til hovedinnholdet

Styrende organer

Årsmøte

Årsmøtet ble avholdt som et hybrid møte 1. juni 2022. 74 stemmeberettigede medlemsorganisasjoner deltok. Statsminister Jonas Gahr Støre holdt åpningstale på møtet.

Medlemsmøte

Det ble avholdt medlemsmøte 16.2 2022. Medlemsmøtet var digitalt, og 30 medlemsorganisasjoner var representert på møtet. Sakene som ble behandlet var ny strategi for Frivillighet Norge og Frivillighet Norges arbeid med å sikre tilgang til lokaler for frivillig aktivitet.

Nettverks- og arbeidsgrupper

Utviklingen av Frivillighet Norges politikk skjer i nettverks- og arbeidsgruppene. Her arbeider medlemsorganisasjonene seg fram til omforente standpunkt og skaffer seg informasjon om relevante politiske prosesser.

Nettverksgruppen Økonomiske rammebetingelser

Leder: Agnes Skagemo etter årsmøtet.

Det har vært arrangert ett møte i denne nettverksgruppen. Hovedsakene har vært:

 • Momskompensasjonsordningen
 • Statsbudsjett for 2023
 • Statsbudsjett for 2024
 • Strømstøtteordningen

Nettverksgruppe forskning og utvikling av frivilligheten

Leder: Rita Hirsum Lystad

Det har ikke vært arrangert møter i denne nettverksgruppen i 2022.

Nettverksgruppen Det offentliges forhold til de frivillige organisasjonene

Leder: Erik Unaas

Det har vært arrangert to møter i denne nettverksgruppen. Hovedsakene har vært:

 • Reviderte krav til forenkling fra frivillighet Norge
 • Strømstøtte
 • Kommune og fylkestingsvalg 2023
 • Lokaler for frivilligheten
 • Politiattester
 • Rapport om Frivillighetsregisteret

Arbeidsgruppe for utvikling av Frivillighet Norges arbeid med lokaler og arenaer for frivillig arbeid

 • Kjell Erik Ullman Øie, styret i Frivillighet Norge
 • Agnes Skagemo, styret i Frivillighet Norge
 • Bjarne Dæhli, Norsk musikkråd
 • Martine Tønnessen, LNU
 • Henriette Nielsen, FRI
 • Anders Garbom Bjørklund, STL
 • Marianne Ween, Kulturalliansen
 • Christoffer Knagenhjelm, Noregs Ungdomslag
 • Arild Hagen, Norges Blindeforbund
 • Torstein Busland, NIF

Arbeidsgruppen ble oppnevnt av styret i november 2022. Arbeidsgruppen skal vurdere om Frivillighet Norges eksisterende politiske standpunkt

og krav svarer til de nasjonale utfordringene og behovene organisasjonene opplever og eventuelt foreslå ny politikk og politiske tiltak til behandling av Frivillighet Norges årsmøte 2023. Arbeidsgruppen hadde to møter i 2022.

Juryen for den Nasjonale Frivillighetsprisen

I 2022 bestod juryen av følgende personer:

 • Kjell Erik Ullmann Øie (styreleder i Frivillighet Norge)
 • Tage Pettersen (medlem av Familie- og kulturkomiteen fra Høyre)
 • Åse Kristin Ask Bakke (medlem av Familie- og kulturkomiteen fra Arbeiderpartiet)
 • Åslaug Sem-Jacobsen (medlem av Familie- og kulturkomiteen fra Senterpartiet)
 • Daniel Arnesen (forsker på Institutt for samfunnsforskning)
 • Betül Cokluk (nestleder i A Step Closer)
 • Stian Seland (samfunnskontakt, Norsk Tipping)

Juryen for Årets frivillighetskommune

I 2022 bestod juryen av følgende personer:

Gunn Marit Helgesen (styreleder i KS)
Stian Slotterøy Johnsen (generalsekretær i Frivillighet Norge)
Ida Marie Holmin (assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge)

Ressursgruppen for Frivillig.no

Det har blitt gjennomført fire møter i året i denne gruppen.

Målet med ressursgruppen er å sikre at det digitale rekrutteringsverktøyet Frivillig.no utvikles og brukes i tråd med medlemsorganisasjonens ønsker og behov. Gruppen legger også vekt på å avdekke utfordringer knyttet til inkludering og ivaretagelse av nye frivillige. Videre gir gruppen sine tilbakemeldinger på kampanje og kompetansetiltak knyttet til frivillig innsats og Frivillig.no, samt kårer årets nykommer i frivilligheten.

Ressursgruppen besto i 2022 av disse medlemmene:

 • Anette Brenden (Nasjonalforeningen)
 • Jeanine Brenna (Kirkens bymisjon)
 • Espen W Andersen (Vestre Aker Frivilligsentral)
 • Lars Ivar Mannsaaker (Oslo kommune velferdsetaten)
 • Maria Lind Kvanmo (Kreftforeningen)
 • Kirsten Moe (Seniornett)
 • Cathrine Mellem (Home-Start)
 • Thomas Kjendseth Wiik (Røde Kors)
 • Linda Dyrnes (FolkOrg)

Ressursgruppen for Ungfritid.no

Gruppen møtes 4 ganger i året for å gir råd og veiledning i utvikling av rekrutteringsverktøyet Ungfrtiid.no, arbeidet med barrierer for deltakelse samt kampanjebudskap for implementering og markedsføring med mål om å invitere og inkludere nye deltakere til varige og organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge. Deltakere i 2022 var:

 • KFUK-KFUM Speiderne, Magnus Heltne
 • De unges orkesterforbund, Even Tømte
 • Korpsnett, Unni Færøvik
 • Norges Filmklubbforbund, Atle Isaksen
 • Miljøagentene, Marte Randby Steinskog
 • Natur og Ungdom, Jonas Skjemstad Rønning
 • Norges Speiderforbund, Lykke Juhler
 • Frelsesarmeen, Heidi Gommerud
 • DNT, Kristin Oftedal
 • Frilynt, Line Kaupang
 • Søndagsskolen, Maria Sammut og Agnes Skagemo
 • Norges Husflidslag, Tone Sjåstad og Elin Gilde
 • Norges Musikkorps Forbund, Per Einar Fon
 • UngOrg Oslo, Mathias Kristiansen
 • Unge Funksjonshemmede, Oda Oftung
 • Norsk Friluftsliv, Tonje Refseth
 • LNU, Kristin Bergflødt
 • NIF, Elin Horn

Ressursgruppen for Inkludering på topp

Inkludering på topp er en del av Frivillighet Norges prosjekt Inkludering i frivillig sektor. Tiltaket skal bidra til økt mangfold i ledelsen, blant ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner. Målet med ressursgruppen er å få erfaringer og faglige innspill som kan bidra til å nå målene for tiltaket..

Ressursgruppen hadde tre møter i 2022. Ressursgruppen besto av følgende medlemmer:

 • Maren Harlem (DNT)
 • Milena Tevanovic (Norsk folkehjelp)
 • Xiaowei Aakervik (VOFO)
 • Kim Kantardjiev/Harvir Kaur (LNU)
 • Hasti Hamidiasl (KFUK-KFUM)
 • Alexandra Hagen Linnerud/Rabia Musavi (Likestilling, inkludering og nettverk)
 • Erika Wollner (Norsk friluftsliv)
 • Paloma Léon (Batteriet i Oslo)
 • Venusia Vinciguerra (Norges Speiderforbund)
 • Laila Derraz (Amnesty International Norway)
 • Karen Contreras-Lisperguer (Latinamerikaforeningen)

Ressursgruppen for Frivillighetens år 2022

 • Frode Lindtvedt, KS
 • Therese Koppang, KUD
 • Siriann Bekeng, KUD
 • Elen Sanness Thoresen, KUD
 • Brit Olssønn, Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Hans Christian Lillehagen, Stiftelsen DAM
 • Stian Juell, Voskenopplæringsforbundet
 • Kjærsti Gangsø, Kulturalliansen
 • Wenche Fladen Nervold, Kirkerådet

Arbeidsgruppe kommunikasjon for Frivillighetens år 2022

 • Kristin Ruud, Seniornett
 • Børre Sørdahl, Humanistforbundet
 • Håkon Mogstad, Norges Musikkorpsforbund
 • Tommy Christensen, Norges Kulturvernforbund
 • Elise Honningdalsnes, Norges Røde Kors
 • Simen Rommetveit Halvorsen, DNT
 • Ingvild Bakke, DNT
 • Ellen Marie Hansen, Sex og Politikk
 • Gijs Mans, Norges Frivilligsentraler
 • Kristin Bergersen, Mental Helse
 • Sverre Nilsen, Norges Parkinsonforbund

Tildelingskomiteen for VÅR DAG-støtte

Sparebankstiftelsen DNB bevilget 5 millioner kroner til lokale lag som ville markere VÅR DAG i Frivillighetens år 2022. Pengene ble delt ut etter søknad til Frivillighetens års sekretariat. Beslutning om tildeling ble tatt av en tildelingskomitè bestående av en representant som er valgt av ressursgruppa for Frivillighetens år 2022, en representant som er valgt av arbeidsgruppe kommunikasjon for Frivillighetens år 2022 og prosjektlederen for Frivillighetens år 2022. Prosjektlederen deltok ikke i saksforberedelsene/behandlingen av søknadene i forkant av Tildelingskomiteens møter. Komiteen mottok rapporter om framdrift i utbetaling av midlene som ble besluttet tildelt, gjennomføringen av arrangementene og innhenting av rapporter og regnskap fra mottakerne.

Tildelingskomiteen bestod i 2022 av:

 • Birgitte Brekke, prosjektleder Frivillighetens år 2022
 • Tommy Christensen, Kulturvernforbund
 • Britt Olssønn, Norske Kvinners Sanitetsforening

Råd og utvalg og internasjonale organisasjoner vi er med i

Oversikt over råd, utvalg og styrer hvor Frivillighet Norge er representert

Internasjonalt

Frivillighet Norge er tilknyttet CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation

Nasjonalt

Frivillighet Norge er medlem i hovedorganisasjonen Virke.

Frivillighet Norge er representert følgende steder

Navn på utvalg

Opprettet av

Referansegruppe Senter for verdibasert ledelse og innovasjon

VID. Senter for verdibasert ledelse og innovasjon

Referansegruppe for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Referansegruppe for forskningsprosjektet “Inclusion of Children and Youth in Organized Leisure in Local Communities in Norway (ICYVOL)”

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Nasjonal referansegruppe – Eldrereformen Leve hele livet

Helsedirektoratet

Brukerforum for Brønnøysundregisteret

Brønnøysundregisteret

Referansegruppe strategi for kulturfrivillighet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Livshendelsegruppa “Starte og drive en frivillig organisasjon”

Kultur- og likestillingsdepartementet

Styringsgruppen Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

Referansegruppe for momskompensasjonsordningen

Kultur- og likestillingsdepartementet

Samarbeidsgruppen og erklæringsgruppe for Fritidserklæringen

Bufdir

Bransjestyret for Virke Ideell og Frivillighet

Virke Ideell og Frivillighet

Rådet for et aldersvennlig Norge

Helse- og omsorgsdepartementet

Partnerskap mot mobbing

Kunnskapsdepartementet

Oppfølging av samarbeidsavtale om leveranse av helse- og sosialtjenester

Nærings- og fiskeridepartementet

Arbeidsgruppe for videreutvikling av Frivillighetsregisteret

Kultur- og likestillingsdepartementet

Referansegruppen for opprettelse av register for reelle rettighetshavere

Brønnøysundregistrene

Referansegruppe for KS nettverk for aldersvennlig lokalsamfunn

KS

Intensjonsavtaler

Frivillighet Norge har intensjonsavtaler som skal bidra til tettere samarbeid og koordinering mellom offentlig og frivillig sektor med Integrerings- og mangfoldsdirektoraret, Helsedirektoratet og Bufdir. Frivillighet Norge har også tilsvarende intensjonsavtaler med Vestland, og Møre og Romsdal fylkeskommuner. Frivillighet Norge har også en avtale med Oslo kommune ved Velferdsetaten om rekrutteringsverktøyet Frivillig.no