Hopp til hovedinnholdet

Fritidserklæringen   

Organiserte fritidsaktiviteter har flere viktige funksjoner i barn og unges liv. De er sosiale møteplasser der deltakerne utvikler vennskap, nettverk og sosiale ferdigheter. Deltakerne får drive med aktiviteter de liker, og utvikler ferdigheter som gir mestring og glede.  

Alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med vennene sine. Det er målet i Fritidserklæringen, som er signert av regjeringen, frivillige organisasjoner og KS. For å nå målet om at alle skal få delta, må det offentlige og frivilligheten jobbe sammen for å sikre at alle barn og unge har et tilbud og muligheten til å benytte seg av tilbudet og at alle føler seg velkommen i fritidsaktiviteter.  

I 2022 har flere organisasjoner og departementer sluttet seg til Fritidserklæringen, og vi har signert en revidert versjon. I den nye erklæringen er flere barrierer trukket frem i tillegg til økonomi, men målet er fortsatt det samme. Evalueringen av Fritidskortet er publisert. Den viser i stor grad kjente forhold, som at det er utfordrende å nå ut til sårbare barn og unge og at utfordringer med digitale plattformer, betalingsløsninger og personvern var store barrierer for kommunene. Erfaringene viser også at samarbeidet og dialogen har økt gjennom forsøket. Det er svært positivt og må bygges videre på.

Frivillighet Norge mener:   

Skal frivillig sektor fortsatt være en del av den demokratiske infrastrukturen i Norge, er vi helt avhengige av at alle har mulighet til å delta, som frivillige, medlemmer og deltakere. For å sikre det, må vi bygge ned barrierer for deltakelse. Målene i Fritidserklæringen er viktige og gode og reell samhandling mellom det offentlige og frivillig sektor er avgjørende for å nå målene.