Hopp til hovedinnholdet

Mindre byråkrati gir mer tid til aktivitet

I 2013 fremmet Frivillighet Norge elleve krav til forenkling for frivillig sektor for første gang. Siden da har forenkling og avbyråkratisering vært et viktig satsningsområde for samtlige regjeringer, og arbeidet går fremover. Samtidig dukker det stadig opp nye behov og utfordringer. I 2022 har Frivillighet Norge derfor oppdatert og fornyet kravene, noe som resulterte i en resolusjon vedtatt på årsmøtet i 2022. De oppdaterte kravene er samlet under fire hovedoverskrifter, og danner grunnlaget for vårt arbeid med forenkling og avbyråkratisering.

Frivillighet Norges krav til forenkling:

Økt bruken av Frivillighetsregisteret

 • Gjennomføre prinsippet om «Kun en gang» for frivilligheten. Det offentlige skal hente informasjon fra Frivillighetsregisteret før frivillige organisasjoner blir bedt om informasjon.
 • Forbedre Frivillighetsregisteret gjennom å registrere flere opplysninger som kan brukes på tvers av tilskuddsordninger.
 • Bruke Frivillighetsregisteret som inngangskriterium i alle nye ordninger for frivillige organisasjoner.
 • Ta i bruk Frivillighetsregisteret som inngangskriterium for Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner.

Bedre og mer samordnet tilskuddsforvaltning

 • Etablere en felles søknads- og rapporteringsportal for statlige tilskuddsordninger.
 • Øke bruken av flerårige avtaler om tilskudd.
 • Innføre en regel om at tilskudd som deles ut etter 1. mars, kan overføres til neste kalenderår.
 • Øke andelen driftstilskudd til frivillige organisasjoner, siden det er en enklere og mindre byråkratisk støtte til frivilligheten enn prosjekttilskudd.
 • Føre statlig oversikt over driftstilskudd og prosjekttilskudd over tid.
 • Prioritere saksbehandlingen av tilskudd høyere, slik at organisasjonene unngår å vente unødvendig lenge på søknadssvar.

Enklere etablering og drift av organisasjoner

 • Utvikle en offisiell veileder for etablering av foreninger, i samarbeid med Frivillighet Norge.
 • Innføre en enklere løsning for sjekk av politiattester og videre oppdatering av disse for frivillige roller der dette er krav.
 • Innføre en regel om at det offentlige skal vurdere konsekvensene for frivillige organisasjoner i alle foreslåtte lover og forskrifter som kan påvirke dem.

Sikker plass rundt bordet for frivilligheten

 • Involvere frivillige organisasjoner i politikkutviklingsprosesser som berører deres rammevilkår og interesseområder, og sikre aktiv medvirkning i disse prosessene, blant annet gjennom å gi god tid til å delta i høringer.
 • Opprette Forenklingsråd for frivilligheten, slik det er varslet i Frivillighetsmeldingen. Rådet må gis en sentral rolle for å sikre framdrift i arbeidet med forenkling for frivilligheten. Frivillig sektor må ha god representasjon i rådet.