Hopp til hovedinnholdet

Frivillighetens år 2022 utløste større giverglede enn normalt

Frivillighetens år utløste en del ekstra tilskudd og tildelinger enn det som hadde vært tilfellet i et «normalår», både på lokalt og nasjonalt nivå.

Organisasjonene har stått for store signalarrangementer og mange andre store og små andre arrangementer. De har skaffet midler fra offentlige ordninger og private stiftelser og bedrifter, i betydelig grad bidratt med egne midler og ikke minst: de har bidratt med mye frivillig innsats og infrastruktur. Omfanget på den økonomiske verdien av dette er ikke mulig å få oversikt over uten å gjennomføre omfattende ressurskrevende undersøkelser. Det er imidlertid interessant å merke seg at 13 % av organisasjonene svarer at det ble lettere å skaffe finansiering i Frivillighetens år, i en nasjonal undersøkelse Rambøll gjorde for Frivillighet Norge høsten 2022. Funnet bekreftes i en undersøkelse Frivillighet Norge gjorde blant egne medlemmer i februar 2023: Der svarer også 13 % at de opplever at Frivillighetens år har gjort det lettere å skaffe finansiering.

I tillegg til Kultur- og likestillingsdepartementets bidrag til planlegging og gjennomføring av Frivillighetens år, vet vi at andre offentlige og private aktører bidro med 35 millioner kr til markeringer av Frivillighetens år. Beløpet er sannsynligvis høyere fordi vi ikke har den fulle oversikten. Tallene vi legger til grunn for estimatet er hentet fra undersøkelsene vi har gjort blant kommuner og fylkeskommuner, samt prosjektregnskapene vi har mottatt fra signalarrangementer og andre arrangementer.

Det må også antas at de reelle bidragene fra kommunene er noe høyere enn det vi har oversikt over fordi ikke alle kommuner har besvart undersøkelsen vår. Se neste side for en mer detaljert oversikt.