Å starte en frivillig organisasjon

Her finner du informasjon om hvordan starte en frivillig medlemsbasert organisasjon. For f.eks. stiftelser vil enkelte andre regler gjelde, se: stiftelsesloven.

Hvordan starte en organisasjon?

For å starte opp må man ha et oppstartsmøte, også kalt stiftelsesmøte, der det velges et styre og føres protokoll som undertegnes. I mange tilfeller vedtar man også de første vedtektene på oppstartsmøtet. I protokollen skal det noteres hvem som møtte, hvilke saker som ble diskutert, hvilke vedtak som ble gjort og hvem som ble valgt. Det er viktig at protokollen blir undertegnet av to stykker for å kunne gjelde som offisielt dokument.

Les også punktet "Kort sjekkliste før stiftelsesmøtet".

Her er gode verktøy som kan hjelpe dere i gang:

Frivillighet Norges organisasjonshåndbok

Ut av startgropa! Hvordan starte en organisasjon.

Vedtektsgeneratoren til UngOrg

Fordelingsutvalgets økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Fordelingsutvalgets mal for årsrapport for lokallag

 

Hva bør vi ha tenkt gjennom før oppstartsmøtet?

Før dere starter en organisasjon bør dere ha et klart bilde av hva du ønsker med organisasjonen:

Hva skal være organisasjonens funksjon? Hva skal vi få til? Hvis organisasjonen har som formål å påvirke, hvilket budskap ønsker vi i så fall å formidle?

Ha med minst tre stykker som er villige til å sitte i styret. Styret har ansvaret for driften av organisasjonen mellom årsmøtene.

En klar fordeling i forhold hvem som tar ansvar for de ulike oppgavene er avgjørende for at organisasjonen skal fungere godt over tid. Dette bidrar også til at organisasjonen fremstår som ryddig og troverdig, og er spesielt viktig dersom organisasjonen skal samle inn penger eller søke om pengestøtte. Dette kan for eksempel beskrives i en handlingsplan eller et politisk dokument.

Et kontrollspørsmål før man starter opp, er om det allerede finnes en organisasjon som jobber med det samme. I Norge finnes det såpass mange organisasjoner at det er ikke usannsynlig. Er det i så fall aktuelt å bli med i denne organisasjonen i stedet for å starte opp en ny? Spør dere selv om dere vil gjøre dobbeltarbeid eller om dere har en unik vinkling som gjør at det er lurt med en egen organisasjon.

Vedtektene er organisasjonens "grunnlov". De beskriver hvordan organisasjonen er organisert, hvordan årsmøtet skal gjennomføres. På oppstartsmøtet kan det være lurt og enten gi styret fullmakt til å utforme vedtekter som kan vedtas på første ordinære årsmøte. 

Kort sjekkliste før stiftelsesmøtet

  • Finn formålet med organisasjonen
  • Finn personer som vil sitte i styret og som vil være medlemmer
  • Finn et sted du kan arrangere stiftelsesmøtet og sett av en dato
  • Spre informasjon om stiftelsesmøtet sånn at flere kommer
  • Lag en plan over hva organisasjonen skal gjøre den første perioden (aktivitetsplan) og hva medlemstilbudet skal være
  • Lag forslag til vedtekter

 

Hvem kan velges til styret?

I utgangspunktet kan alle som er medlemmer i organisasjonen velges til styret. Noen organisasjoner har imidlertid begrensinger på hvem som kan sitte i styret. Begrensingene må stå i vedtektene. Begrensningene kan si noe om for eksempel geografisk spredning og antall som skal sitte i styret.