Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjettet 2021

Her vil vi legge ut informasjon om de sakene vi har gitt innspill på og som er viktige for frivilligheten generelt.

Illustrasjon fra Regjeringen.no om statsbudsjett 2021
Illustrasjon: Regjeringen.no

Hvordan jobber vi med statsbudsjett for 2021?

Revidert nasjonalbudsjett

11. mai presenterte regjeringen sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 18. juni.

Budsjettenighet og finansinnstilling

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet er enige om hovedlinjene i revidert nasjonalbudsjett. Frivillighet Norge har ikke fått gjennomslag for utvidelse av stimuleringsordningen eller midler til åpningen av Frivillighetens år 2022. Finanskomiteens innstilling baserer seg på budsjettenigheten. Revidert nasjonalbudsjett behandlet i Stortinget 18.06.2021.

Annet

Momskompensasjon

Følgende partier foreslår økning på kapittel 315, post 70: Arbeiderpartiet og Rødt.

Stimuleringsordning

Følgende partier foreslår en økning på kapittel 325, post 77: Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Utvidelse av stimuleringsordning for idrett og frivillighet

Regjeringen foreslår å sette av nye 370 millioner kroner for september og oktober fordelt mellom stimuleringsordning for frivillighetssektoren og tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi. Frivillighet Norge ber om at ordningen utvides ut året.

Kort historikk om stimuleringsordningen

Stimuleringsordningen ble fremmet i forslaget til statsbudsjett for 2021 og avløser kompensasjonsordningen som frivillig sektor hadde i 2020. Kompensasjonsordningen ble viktig for mange organisasjoner i 2020 da den sikret økonomi til fortsatt aktivitet selv om mange hadde bortfall av inntekt på grunn av regler og anbefalinger. Ordningen skal gjelde fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 og stimulere til økt aktivitet i frivilligheten. Den er senere utvidet til 31. august. En la til grunn at smittesituasjonen i 2021 ville gi større muligheter for aktivitet. Slik vet vi nå at det dessverre ikke ble.

Tidslinje:

Endringer i stimuleringsordningen er godkjent i ESA. Det er uklart når søknadskjema er på plass. Av midlene som er satt av til ordningen så langt er det kun den delen som har vært tilknyttet merverdiavgiftskompensasjonen det har vært mulighet til å søke på.

Frivillighet Norge har sendt innspill til finanskomiteens behandling av revidert nasjonalbudsjett.

Andre saker

 • Frivillighet Norge har bedt om 1 million til åpningen av Frivillighetens år 2022.
 • Justis- og beredskapsdepartementet:
  • 455 – 73 Tilskudd til Redningsselskapet - foreslått økt med 3 mill.
 • Kunnskapsdepartementet:
  • 291-71 Tilskott til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjonar - foreslått økt med 10 mill. til klippekortordningen
 • Helse- og omsorgsdepartementet:
  • 714-21 Spesielle driftsutgifter - foreslått økt med 5 mill. kroner til å gjennomføre en nasjonal folkehelsekampanje for å bedre befolkningens kompetanse på psykisk helse og forebygge psykiske plager og rusproblemer gjennom bruk av ABC-modellen.
  • 714-79 Andre tilskudd - foreslått økt med 10 mill. til "Tilskuddsordning for ungdom og unge voksne med psykiske utfordringer og/eller rusmiddelproblemer". Målgruppen for tilskuddsordningen er frivillige organisasjoner med faglig kompetanse på psykososial støtte, rus og erfaringer med deltakelse på arrangementer. Foreslått økt med 30 mill. til "Tilskuddsordning til aktivitets- og ferietilbud for aleneboende unge voksne og aleneboende eldre". Målgruppen for tilskuddsordningen er frivillige og ideelle organisasjoner.
  • 761-21 Spesielle driftsutgifter - foreslått økt med 15 mill. til "Stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten".
  • 765-71 Brukere og pårørende - foreslått økt med 7 mill. til til organisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)
 • Barne- og familiedepartementet
  • 846-61 Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - foreslått økt med 45 mill.
 • Kulturdepartementet
  • 315-73 Tilskudd til studieforbund - foreslått økt med 9,2 mill. jfr merknad fra budsjettbehandlingen.
  • 315-82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg - foreslått endret søknadsfrist fra 1. mars til 1. desember.
  • 315-86 Idrettstiltak - foreslått økt med 23,5 mill. til blant annet NIF for merutgifter pga utsettelse av OL.
  • 325-77 Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb Covid-19 - foreslått økt med 1320 mill fordelt på 950 mill. til kultur og 370 mill. til frivillighet og idrett.
  • 352-70 Funksjonshemmedes organisasjoner - foreslått økt med 10 mill. for tilskudd til organisasjonene.
  • 352-73 Aktivitetstiltak for personer med funksjonsnedsettelse - ny post. Foreslått 15. mill. til tilskuddsordning for gjennomføring av, tilrettelegging for, og utstyr til aktivitet i kultur-, idretts og fritidsaktiviteter.Statsbudsjett 2021: Behandling i Stortinget høsten 2020

Finansinnstilling

Finansinnstillingen ble lagt frem 27. november og behandlet i Stortinget 3. desember. Finansinnstillingen bygger på budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og FrP og hadde ingen endringer på Frivillighet Norges prioriterte saker. Flere av partiene hadde fremhevet momskompensasjon i sine merknader:

Ap:

Frivilligheten gir møteplasser, engasjement, utvikling og tilhørighet i et fellesskap. Frivilligheten skaper gode lokalsamfunn landet over. Disse medlemmer vil innføre full momskompensasjon, slik at organisasjonene kan bruke sin tid til aktivitet, og sørge for at barn og unge inkluderes, uavhengig av familienes økonomi.

Sp:

Disse medlemmer fremhever viktigheten av å sikre frivillige lag og organisasjoner forutsigbarhet og gode økonomiske rammer. Staten skal ikke tjene penger på det arbeidet som utføres av frivillige organisasjoner. Koronapandemien har hatt en betydelig påvirkning på frivillige organisasjoner. Smitteverntiltak gir økt press på administrative ressurser og økte kostnader ved arrangement og aktiviteter. Disse medlemmer har forståelse for at mange vegrer seg for å planlegge arrangementer hvor de kan risikere å bære kostnader på grunn av avlysninger når restriksjonene kommer og går, alt etter svingninger i smittetallene. Disse medlemmer viser til Senterpartiets alternative budsjett, hvor vi foreslår å øke rammen for momskompensasjonsordningen med 350 mill. kroner.

SV:

Dette medlem viser til at frivilligheten er en av fellesskapets grunnsteiner, og foreslår derfor en opptrapping opp til full momskompensasjon og å rydde i tippemidlene slik at den lokale kulturfrivilligheten styrkes. Det gir mer frivillighet og økt selvstendighet for organisasjonene.

Frp (forslag):

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett med prognoser for hvor mye mva.-kompensasjon det søkes om under kap. 315 post 70, og eventuelt foreslå endringer i bevilgningen.»

«Stortinget ber regjeringen om å måle effekten av tilskuddsordninger som gis over statsbudsjettet, samt sørge for at ordningene evalueres hvert tredje år.»

Her kan finne vedtak fra behandlingen i Stortinget, blant annet:

Vedtak 181

Stortinget ber regjeringen tilse at tilskuddet til frivilligsentraler og at dagens fordeling videreføres i 2021 med særskilt fordeling, slik at midlene fordeles pr. frivilligsentral og ikke pr. innbygger.

Innstillinger fra komiteene.

Her er Stortingets arbeidsplan for budsjettsakene.

Innstilling fra Familie- og kulturkomiteen kom 10. desember med behandling i Stortinget 17. desember.

Her fremmer representantene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen innføre full merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.»

De samme partiene ber også om at regjeringen fjerner beløpsgrense og krav om under 60% statsstøtte som kriterium i stimuleringsordningen for idrett og frivillighet.

Momskompensasjonen

Frivillighet Norges innspill til stimuleringsordning for økt aktivitet i frivillighetenI sitt forslag til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å øke momskompensasjonen til 1,8 milliarder kroner. Dette er i tråd med hva de lovet i Frivillighetsmeldingen, men forslaget vil ikke gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon. Frivillighet Norge anslår at det fortsatt vil mangle rundt 350 millioner kroner.

Les vår pressemelding om dette her.

Les vårt høringsnotat til Familie- og kulturkomiteen her.

Koronatiltak

Regjeringen setter i statsbudsjettet av 1,185 mrd. kr til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. Midlene gjelder første halvår av 2021.

Les vår pressemelding om dette her.

Les vårt innspill til departementet om stimuleringsordninger her.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har, på oppdrag fra Kulturdepartementet, laget en rapport om kompensasjonsordningen som har vært i virke i 2020. Dette som grunnlag for videre arbeid med nye ordninger. Det er verdt å merke seg at ordningen vurderes etter de kriteriene regjeringen har satt for ordningen, ikke nødvendigvis frivillighetens generelle behov.

Regjeringen har presentert forslag til flere koronatiltak i 2020, blant annet forlenging av krisepakken for frivillighet og idrett.

Her kan dere lese mer om krisepakke 3.

Frivillig.no

Frivillighet Norge er veldig fornøyd med å fortsatt få midler til drift av Frivillig.no fra Kulturdepartementet. Vi er samtidig skuffet over at Helse og omsorgsdepartementet ikke satser ytterligere på felles synliggjøring av rekruttering til frivillighet gjennom Frivillig.no.


Frivillighet Norge ba Helse- og omsorgsdepartementet om 3 millioner til å hente opp igjen den gode felles mobiliseringen for økt deltakelse, slik vi hadde i 2016-19. Dette er ikke med i forslaget til statsbudsjett for 2021.

Vi har sendt følgende innspill til Helse- og omsorgskomiteen.

Styrking av samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor lokalt og regionalt

Frivillighet Norge har spilt inn behov for å skape mulighet for at nasjonale organisasjoner kan bidra i å koordinere og støtte dialog og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor lokalt.

Frivillighet Norge er skuffet over at regjeringen ikke har fulgt opp dette godt nok. Det er viktig at alle departementer ser viktigheten av et levende sivilsamfunn. Vi mener dette er helt vesentlig for å støtte både kommuner og lokale lag og foreninger i arbeidet under koronarestriksjoner og når smitteverntiltakene ikke lenger legger begrensninger for viktige sosiale møteplasser.

Skattefradrag for gaver

Frivillighet Norge har blant annet bedt om at det innføres en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for næringsdrivende på 100 000 kr.

Regjeringen foreslår ingen endringer på dette i statsbudsjettet for 2021.

Tilskudd

Utenriksdepartementet

170-70 Sivilt samfunn. Posten videreføres på samme beløp som i 2020, kr 2 028 471 000.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

567-70 Nasjonale minoriteter. I teksten står det at bevilgningen er 8 mill. ink. prisjustering (som avviker noe fra tallbudsjettet 7 989 000). Som en del av dette er det tilført 0,5 mill. som er flyttet fra KUD 320-55.

578-70 Informasjonstiltak. I tekst står det at som følge av at det skal holdes valg foreslås en bevilgning på 5,5 mill. I 2021 (5,03 i 2019)

Justis- og beredskapsdepartementet

430 – 70 Tilskudd kriminalomsorgen. Det foreslås kr. 30 231 000, dette er en videreføring av beløpet fra i fjor.

455 – 71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten. Det foreslås kr. 58 637 000, dette er en videreføring av beløpet fra i fjor.

455 – 73 Redningsselskapet. Det foreslås kr. 124 798 000, dette er en videreføring av beløpet fra i fjor.

470 – 72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak. Det foreslås kr. 59 810 000, dette er en videreføring av beløpet fra i fjor.

Arbeids- og sosialdepartementet

621 – 74Pensjonistenes organisasjoner. Det foreslås 14 600 000, en økning på 500 000 fra 2020 budsjettet.

Barne- og familiedepartementet

846 – 70 Barne- og ungdomsorganisasjoner. Det er foreslått kr 166 243 000. Dette er en økning på 3,155 mill. fra vedtatt budsjett, men en reduksjon på 6,845 mill. fra resultatet etter revidert budsjett.

Samferdselsdepartementet

1300-71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål. Det foreslås 69 100 000 kr. I hovedsak en nominell videreføring av inneværende budsjett.

Klima- og miljødepartementet

1400-70 Frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftelsar. Videreføres med samme beløp som fjorårets budsjett 52 541 000 kr,

1420-77 Ymse organisasjonar og stiftelsar m.m. Det foreslås kr 16 416 000. I dette er 0,2 mill. til Cens standardiseringsabeid som ikke har vært inne i posten tidligere. Totalt er dette en økning på en million fra det forrige vedtatte budsjettet, men 3,3 mill. mindre enn resultatet etter revidert budsjett.

1420-78 Friluftsformål. Posten er redusert med omtrent 3 mill., til 180 776 000, samelignet med vedtatt budsjett. Dette gir en reduksjon på omtrent 15 mill fra revidert budsjett.

1429-74 Tilskot til fartøyvern. Det foreslås 65 972 000 til denne posten, det er en liten økning fra revidert budsjett. Dette ansvaret skal på sikt overføres til fylkeskommunene.

Kunnskapsdepartementet

25 – 75 Grunntilskudd/grunntilskot. Posten økes fra 86 687 til 95 337. 5 millioner av økningen er tilskudd til faktisk.no og 3 millioner er flyttet fra 225-74 fordi Landslaget for norskunder visning, Sex og Politikk og FRI – Rosa kompetanse skole nå får grunntilskudd istedenfor prosjekttilskudd (225-74).

257-70 Tilskot. Kompetanseprogrammet flyttes fra 258-21 til 258-70 og midler til Kompetansepluss er flyttet inn i kompetanseprogrammet.

291-71 Tilskott til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjonar. Posten aukast frå 125,4 mill til 153 748 000,-.

 • 20 mill til utprøving av klippekortordning for norsktimar. Frivillige organisasjonar og arbeidsgjevarar vil rekruttere deltakarar til ordninga og opplæring kan kjøpast av private tilbydarar.
 • Tilskot til integreringsarbeid i frivillige organisasjonar auka frå 83,3 mill til 96,2. Auken er 5 mill til norsktrening. Posten til nasjonale ressursmiljø er redusert med 4,6 mill, så resten av auken kan delvis vere at dette er er tatt inn i ordninga. Det kjem ikkje fram kva auken skuldast ut over dei 5 mill til norsktrening.
 • Bydelsmødrene har fått 1 mill i ordninga nasjonale ressursmiljø. Født fri har mista sitt tilskot.

254-70 Tilskot til studieforbund og 254-73 Tilskot til vaksenopplæringsorganisasjonar. Tilskuddene til studieforbundene skal nå deles mellom kunnskapsdepartementet og kulturdepartementet, dette fører til store endringer i postene.

 • 254-70 Tilskot til studieforbund. Det foreslås kr. 68 920 000
 • 254-73 Tilskot til vaksenopplæringsorganisasjonar. Det foreslås kr. 3 510 000

Helse- og omsorgsdepartementet

714-21 Spesielle driftsutgifter. Reduseres fra 147 098 000 i budsjettet for 2020 til 98 635 000. 48,9 millioner flyttes til andre poster, blant annet til kap. 714, post 70 knyttet til tilskudd til det rusmiddelforebyggende arbeidet i regi av de regionale kompetansesentrene på̊ rusfeltet. Det foreslås å øke bevilgningen med 5 mill. kroner til Program for et aldersvennlig Norge.

714-79 Andre tilskudd. Det foreslås 64 135 000 kr, som skal tilsvare lønns og prisveksten. Det foreslås 18,3 mill. kroner en tilskuddsordning for å sikre at det utvikles og iverksettes effektive tiltak for å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen. Det er samme nivå som bevilgningen lå på i forrige statsbudsjett.

761-71 Frivillig arbeid. Det foreslås kr. 73 544 000. Utover generell prisjustering foreslås posten økt med 55 millioner til tre nye tilskuddsordninger, fordelt slik:

– 20 mill. kroner til tilskudd til aktivitetstilbud for personer med demens

– 15 mill. kroner til tilskudd til støtte og avlastning for pårørende

– 20 mill. kroner til tilskudd til spisevenner.

Kulturdepartementet

315-73 Tilskudd til studieforbund. Det foreslås 163 mill. til studieforbundene, hvor 10 mill. settes av til VOFO. Posten er ny under Kulturdepartementet, som nå har overtatt tilskuddet til 10 av 14 studieforbund.

315-78 Ymse faste tiltak. Posten foreslås økt fra 14,2 til 23,1 mill. Dette er primært flytting av penger fra 323-78 Ymse faste tiltak, 315-76 Tilskudd til fritidsaktivitet for barn og unge og 315-79 Til disposisjon. Det er også lagt inn tre millioner i Frivillighet Norges driftstilskudd øremerket arbeidet mer å forberede Frivillighetens år 2022.

315-75 Herreløs arv. Posten står i 0,- da bevilgningen på posten tilsvarer regnskapsførte inntekter fra herreløs arv fra to år tidligere. Herreløs arv er midler fra dødsbo der avdøde ikke har arvinger. Disse midlene skal fordeles til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge. Staten hadde i 2019 ikke inntekter fra herreløs arv som tilfaller ordningen i 2021.

351-70 Likestilling mellom kjønn. Bevilgningen på posten er økt med 13 millioner kroner til 31 890 000. Midlene skal gå til å videreføre arbeidet med TryggEst og opprette en ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

351-72 Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn. Posten er økt med til sammen 2,7 mill. til 15 780 000. 0,7 er hentet fra. Barne- og familiedepartementets kap. 854, post 72. Organisasjonen Salam får 1 million i tilskudd og FRIs Rosa kompetanse får økte midler blant annet til Rosa kompetanse barnevern.

352-70 Funksjonshemmedes organisasjoner. Det er foreslått 238 350 000 kl. Bevilgningsnivået på posten er foreslått videreført fra 2020.

Forsvarsdepartementet

1700-71 Overføringer til andre. Det foreslås kr. 88 985 000 Økningen tilsvarer prisjustering fra budsjettforslaget for 2020. Men er en reduksjon fra resultatet etter revidert budsjett på 2,191 mill.

Ungfritid.no

Frivillighet Norge har bedt om 5 millioner til drift og synliggjøring i 2021, dette finner vi ikke igjen i forslaget til statsbudsjett.

Les mer her.

Frivillighetens år 2022

Regjeringen bevilger tre millioner kroner til arbeidet med å forberede Frivillighetens år over statsbudsjettet. Frivillighet Norge har bedt om fem millioner.

Ler mer her.

Andre saker

 • Regjeringen vil revidere Frivillighetserklæringen og tar sikte på å lansere den i Frivillighetens år 2022.
 • Tilskuddet til frivilligsentraler er overført til Kulturdepartementets budsjett. Det skal i 2021 overføres til kommunene som tidligere. Regjeringen skal komme tilbake til en permanent innretning på midlene i statsbudsjettet for 2022. Tilskuddet er på 206 800 000 i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.
 • Regjeringen foreslår at staten skal legge medlemstall for 2019 til grunn i ordninger hvor størrelsen til tilskudd er basert på medlemstall. Årsaken er at mange opplever nedgang i medlemstall på grunn av koronapandemien. Departementene skal “fortsatt søke å finne fleksible løsninger i dialog med organisasjonene.”
 • Regjeringen opplyser at det i 2019 ble fordelt om lag 10,1 mrd kroner i offentlig støtte til frivillige organisasjoner. Det er en økning på om lag 400 millioner kroner fra 2018. Totalt utgjøre offentlig støtte 26 prosent av inntektene til frivillige organisasjoner i 2019.
 • I 2019 ble det formidlet 697 millioner kroner gjennom Grasrotandelen.
 • Grensen for lønnoppgaveplikt beholdes på 10 000 kroner og har vært uendret siden 2015.
 • Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift beholdes på 80 000 kroner per ansatt og 800 000 kroner per organisasjon. Disse har vært uendret siden 2019.

Reaksjoner fra frivilligheten om statsbudsjettet

Sender din organisasjon ut egen pressemelding eller lager dere nettsidesak om statsbudsjettet? Send dem til oss slik at vi kan samle frivillighetens reaksjoner på statsbudsjettet. Send dem til mortens@frivillighetnorge.no

Alternative statsbudsjett

Fremskrittspartiet har lagt frem sitt alternative statsbudsjett. De foreslår følgende verbalforslag:

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i behandlingen av RNB med prognoser for hvor mye MVA-kompensasjon det søkes om under kap. 315 post 70, og eventuelt foreslå endringer i bevilgningen.

Arbeiderpartiet har lagt frem sitt alternative statsbudsjett. De foreslår full momskompensasjon:

Vi vil innføre full momskompensasjon, slik at organisasjonene kan bruke sin tid
til aktivitet, og sørge for at barn og unge inkluderes, uavhengig av familienes økonomi.

Kap. 315, post 70 økes med 350 mill.kr.

Sosialistisk Venstreparti har lagt frem sitt alternative statsbudsjett. De foreslår å omdisponere midler til stimuleringsordning til momskompensasjon.

Vi trapper opp til full momskompensasjon og rydder i tippemidlene slik at den lokale frivilligheten styrkes.

Kap. 315, post 70 økes med 390 mill.kr.

Miljøpartiet de Grønne har lagt frem sitt alternative statsbudsjett. De har ingen forslag på momskompensasjon.

Rødt har lagt frem sitt alternative statsbudsjett. De foreslår å øke momskompensasjonen.

Forsterke mva-kompensasjon til frivillige organisasjoner.

Kap. 315, post 70 økes med 100 mill.kr.

Senterpartiet har lagt frem sitt alternative statsbudsjett. De foreslår å øke til full momskompensasjon.

Senterpartiet har ved flere anledninger fremmet forslag om å rettighetsfeste full momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner. Vi jobber for å gi frivillige organisasjoner fullt fritak for moms.

Kap. 315, post 70 økes med 350 mill.kr


Nettverksgruppemøte med statsbudsjett som tema


Ta gjerne kontakt med janne@frivillighetnorge.no dersom dere har spørsmål eller innspill til Frivillighet Norges arbeid med krisepakker og statsbudsjett.

Tilleggsproposisjon fra regjeringen

Regjeringen har lagt frem en tilleggsproposisjon som endrer og/eller presiserer deres opprinnelige forslag på noen poster.

Noen av de mest relevante endringene for frivilligheten er:

Kunnskapsdepartementet

Kap. 291, post 71 Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår at denne økes med 20 mill. kroner.

Kulturdepartementet

Kap. 325, post 77 Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19

På grunn av den siste tiden smittesituasjon og innstramminger i smittevernstiltak foreslår regjeringen at deler av bevilgningen på posten også kan disponeres til å gi kompensasjon for inntektsbortfall ved avlyste eller utsatte arrangement. Innretningen vil vurderes nærmere.

Helse- og omsorgsdepartementet

Kap. 761, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

Det foreslås en økning på 75 mill. kroner til stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten i 2021.

Barne- og familiedepartementet

Kap. 846, post 61 Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttes under post 71

Regjeringen foreslår at denne økes med 10 mill. kroner.

Nærings- og fiskeridepartementet

Kap. 900, (ny) post 82 Midlertidig støtteordning for publikumsåpne arrangementer

Regjeringen foreslår å etablere en støtteordning for arrangører av store publikumsåpne arrangementer som skulle vært avholdt i perioden 5. mars - 31. desember 202, men som er avlyst som følge av statlige pålegg ifb. koronaepedemien. Dette er en ny ordning som foreslås og vil gjelde for arrangementer som faller utenfor kompensasjonsordningene for kultur- og idrettssektoren, med et ventet besøkstall på minst 500 personer.Budsjettenighet

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har kommet frem til en budsjettenighet. Det er ingen endringer på Frivillighet Norges hovedsaker.

Endringer på tilskuddspostene:

Økninger

455-73: Økning på 2 000 000 til holdningsskapende arbeid for å forhindre drukningsulykker

1429-74: Økninger til flere spesifikke tiltak

352-70: Økning på 1 000 000 til TvBRA

Annet:

761-21 Videreføre aktivitetprogrammet (Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre)

Verbalforslag:

Stortinget ber regjeringen tilse at tilskuddet til frivilligsentraler og at dagens fordeling videreføres i 2021 med særskilt fordeling, slik at midlene fordeles pr frivilligsentral og ikke pr innbygger.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring