Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjett for 2024

Fredag 6. oktober 2023 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Her er Frivillighet Norges reaksjon og arbeid med dette.

symbol av en pengepose og tekst i bilde: statsbudsjett 2024
Frivillighet Norge bruker lupe på statsbudsjettet

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett -hovedtrekk for frivilligheten


Trygghet i hverdagen og i kriser

Frivillighet Norge er opptatt av at en langtidsplan med betydelig pengebruk over nasjonalbudsjettet må styrke frivilligheten, ikke svekke den. Frivilligheten er en naturlig og viktig bidragsyter og samarbeidspartner for nettopp det å skape trygghet for folk.

Frivillig sektor er helt sentral i hverdagen til folk, og i arbeidet med å forebygge og skape rammer for fellesskap, økt deltakelse og god folkehelse. Og frivilligheten har et helt apparat på plass når det oppstår behov for ekstraordinær innsats.

I våre innspill på forhånd la Frivillighet Norge vekt på denne rollen som frivilligheten har, en rolle som også må styrkes. En økning av bevilgningen satt av til momskompensasjon for å sikre fullfinansiering, regelstyring av momskompensasjonsordningen, samt bedret skattefradragsordning var blant kravene. I tillegg ba vi om økte midler til konkrete tiltak for økt deltakelse og inkludering.

Mangler 160 millioner, og regelstyring skyves på

Frivilligheten er tilbake på samme nivå som før pandemien, 62% av befolkningen bidrar med frivillig arbeid viser Frivillighet Norges undersøkelse Frivillighetsbarometeret for 2023.

Med økt aktivitet følger økte utgifter og økt behov for momskompensasjon, og andre økonomiske virkemidler og støtteordninger. Frivilligheten må rustes bedre til å ta rollen i nasjonale løft som både det offentlige, og frivilligheten selv, forventer å kunne ta.

Ved en regelstyring av momskompensasjonsordningen vil man unngå behov for justeringer, forhandlinger og salderinger, og frivilligheten vil få etterlengtet forutsigbarhet og trygghet for sine investeringer.

I statsbudsjettet for 2024
er det satt av 2,44 milliarder til momskompensasjon over kap. 315, post 70. Dette vil ikke være tilstrekkelig til å gi full momskompensasjon. Totalt godkjent søknadsbeløp i 2023 var i følge Lotteri- og stiftelsestilsynet på cirka 2,45 milliarder kroner.

Gitt både at aktiviteten i sektoren var høyere i 2023 enn i 2022 og at KPI ifølge SSB økte med hele 5,5% fra 2022 til 2023 kommer også godkjent søknadsbeløp i 2024, som er basert på regnskapsåret 2023, til å øke.

Frivillighet Norge anslår i vårt innspill at det må settes av minst 2,6 milliarder kroner for at rammen skal være tilstrekkelig til å gi full momskompensasjon i 2024.

Likevel ble det ikke foreslått endringer i revidert nasjonalbudsjett, det står stadig 2,44 milliarder til momskompensasjon.

Det betyr at full momskompensasjon i 2024 vil være avhengig av en budsjettsaldering mot slutten av året, når søknadsbeløpet for momskompensasjon er klart. Frivillighet Norge er skuffet over manglende forutsigbarhet i de nasjonale budsjettene gjennom en årrekke.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet fullfinansiering og regelstyring av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge er glad for at fullfinansiering har blitt sikret gjennom budsjettsalderinger de siste tre årene. Nå er vi på oppløpssiden av denne regjeringsperioden og Frivillighet Norge mener at regjeringen må innfri sitt løfte og gjøre ordningen regelstyrt slik at momskompensasjonen blir forutsigbar for organisasjonene. Dette vil bli en sentral del av den varslede høringen i sommer.

Inkludering av barn og unge

For at flest mulig skal få delta, må vi jobbe systematisk med å bygge ned barrierene og informere om mulighetene Dette er et felles ansvar for frivillige organisasjoner, støtteapparat og myndigheter. Frivilligheten må ta i bruk nye rekrutteringsmetoder og tilrettelegge aktivitet for å nå nye grupper. Informasjonen om den enkelte aktivitet må være lett tilgjengelig, dekkende og tilpasset målgruppen.

I tråd med regjeringens nye handlingsplan for inkludering av barn og unge, samt samfunnsoppdraget som pågår i regi av Forskningsrådet, er det vårt mål å få flere organisasjoner og kommuner til å samle seg rundt Ungfritid.no.

I innspillet til revidert nasjonalbudsjett for 2024 ba Frivillighet Norge om til sammen 6 millioner i økte midler til arbeidet med nasjonale rekrutteringsverktøy for frivilligheten. Dette skulle blant annet bidratt til å utrede. alternative tilnærminger til nasjonal fellesløsning for verktøy og rutiner, som sikrer at informasjon om lokale fritidsaktiviteter kan registreres, presenteres og utveksles mellom digitale plattformer.

Frivillig.no og Ungfritid.no er nasjonale digitale oppslagstavler hvor folk kan finne frivillige oppdrag og fritidsaktiviteter som unge kan delta på og engasjere seg i. For organisasjonene er dette en måte å vise seg frem og nå målgrupper de ellers ikke ville nådd ut til.

Frivillighet Norge fikk ikke gjennomslag for innspillet om mer midler til rekrutteringsverktøy for frivilligheten. Men vi fikk tildelt noe midler som en oppfølging av regjeringens handlingsplan for inkludering av barn og unge.

Fordeling av midler - “Alle inkludert”

I 2023 startet arbeidet med en Handlingsplan for inkludering av barn og unge og det ble bevilget 10 millioner til denne. Handlingsplanen “Alle inkludert” ble lansert i april, og i revidert nasjonalbudsjett foreslås det en fordeling av disse midlene.

1 mill. kroner av avsetningen vil bli tildelt KS og Frivillighet Norge til utforsking av
fellesløsninger for digital aktivitetsinformasjon. Basert på erfaringer fra verktøyene Frivillig.no og Ungfritid.no vil Frivillighet Norge se på tiltak for å gjenbruke og fremstille data om organisasjoner og fritidsaktivitet rundt i lokallagene i kommunene.

Frivillighet Norge har et godt samarbeide med KS gjennom samarbeidsavtalen og Frivillighetsløftet med et særlig fokus på den kommunale frivillighetspolitikken. Vi er opptatt av å finne gode løsninger for å videreføre både de etablerte verktøyene og samarbeidet fremover.

5 mill. kroner fordeles i 2024 til Kulturtanken til et Krafttak for mangfold og inkludering i kulturfrivilligheten.

2 millioner går til relevante forsknings- og utviklingsprosjekter om inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter.

1 mill. kroner settes av til en tilskuddsordning til medvirkningstiltak for barn og unge knyttet til fritidsaktiviteter. Her kan frivillige organisasjoner søke om enkeltprosjekter.

1 mill. kroner vil bli tildelt som tilskudd til Norges frivilligsentraler for å styrke sentralenes kompetanse som bindeledd mellom kommunene og frivillig sektor. Frivillighet Norge vil ha dialog med Norges frivilligsentraler om dette arbeidet.

Samlet skal disse midlene gå til å gjennomføre de 43 tiltakene som er skissert i handlingsplanen for å øke deltakelse i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter.

Frivillighet Norges reaksjon

– Det er bra at regjeringen sier frivilligheten skal få full momskompensasjon, men dessverre gir ikke statsbudsjettet noen garanti for dette. Slik burde ikke den viktigste ordningen for frivilligheten fungere, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

– Den bør være uavhengig av hva en regjering til enhver tid bevilger. Frivillige organisasjoner trenger en mer forutsigbar og mindre politisk sårbar ordning.

Frivillighet Norge har spilt inn behovet for regelstyring i en årrekke, og gjorde det igjen opp mot statsbudsjettet for 2024. Regjeringen har nedfelt et klart mål om full - og regelstyrt momskompensasjon i Hurdalsplattformen, det er på tide å innfri dette løftet nå.

Les hele reaksjonen på statsbudsjettet og momskompensasjon.

Regjeringens forslag til budsjett for 2024

Frivillighetspolitikken

I Kultur- og likestillingsdepartementets sin del av statsbudsjettet for 2024 beskriver regjeringen de frivillige organisasjonenes samfunnsbidrag og de fire hovedmålene for frivillighetspolitikken:

 • bred deltakelse og aktivitet i hele landet
 • gode rammevilkår for en mangfoldig frivillig sektor
 • enkle regelverk og ordninger
 • en samordnet frivillighetspolitikk

For å nå målet om bred deltakelse viser regjeringen til fritidserklæringen og regjeringens samfunnsoppdrag om inkludering av flere barn og unge i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv. Det er satt av 10 millioner kroner til å følge opp tiltak i en handlingsplan for å styrke barn og unges deltakelse.

Under målet om gode rammevilkår og enkle regelverk og ordninger er hovedpunktene forutsigbar finansiering, enklere regelverk og tilgang på egnede lokaler. Spillemidlene, momskompensasjonsordningen og Frivillighetsregisteret er viktige tiltak. Frivillighetsregisterloven skal gjennomgås med mål om at registeret skal ha en mer sentral rolle i statlig forvaltning av tilskudd til frivillig sektor.

For å bidra til en mer samordnet frivillighetspolitikk vil Kultur- og likestillingsdepartementet høsten 2023 opprette en tverrdepartemental samarbeidsgruppe med frivillighetspolitikk som tema. Samarbeidsgruppen skal blant annet ta for seg felles føringer i tilskuddsforvaltningen, forenkling og digitalisering og utveksling av kunnskap og oppdatert forskning om frivillig sektor.

Skatter og avgifter for 2024

Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner foreslås uendret, med en beløpsgrense på 25 000.

Frivillige organisasjoner kan utbetale inntil 10 000 kroner i året i lønn/honorar uten at mottakeren må skatte av lønnen. Regjeringen foreslår ingen endringer i denne grensen i 2024.

Frivillige organisasjoner er fritatt for arbeidsgiveravgift for ansatte som tjener inntil 80 000 kroner når organisasjonens samlede lønnsutgifter ikke overstiger 800 000 kroner. Regjeringen foreslår ingen endringer i disse grensene i 2024.

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kapittel 315 Frivillighetsformål

 • Post 70 Merverdiavgiftkompensasjon til frivillige organisasjoner
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 371 748 000 til 2 440 000 000.
 • Post 71 Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner, kan overføres
  Regjeringen foreslår å sette av 140 400 000
 • Post 73 Tilskudd til studieforbund
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 16 179 000 til 191 000 000
 • Post 75 Herreløs arv til frivillige organisasjoner
  Regjeringen foreslår å minske posten fra statsbudsjett 2023 med 2 037 000 til 5 378 000
 • Post 78 Ymse faste frivillighetstiltak
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 4 244 000 til 31 050 000
 • Post 82 Merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 18 992 000 til 389 000 000
 • Post 86 Idrettstiltak (tidligere Tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer)
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 5 171 000 til 43 000 000.

Kapittel 325 Allmenne kulturformål

 • Post 78 Barne – og ungdomstiltak
  Regjeringen foreslår å redusere posten fra revidert budsjett 2023 med 44 388 000 til 33 940 000

Kapittel 350 Likestilling

 • Post 70 Likestilling mellom kjønn
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 4 208 000 til 60 030 000
 • Post 72 Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 1 599 000 til 38 155 000

Kapittel 352 Nedsatt funksjonsevne

 • Post 70 Funksjonshemmedes organisasjoner
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 10 699 000 til 269 940 000

Barne- og familiedepartementet

Kapittel 846 Familie – og oppvekststiltak

 • Post 61 Tilskudd til inkludering barn og unge
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 13 357 000 til 708 299 000
 • Post 70 Barne og –ungdomsorganisasjoner
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 14 658 000 til 201 318 000

Helse- og omsorgsdepartementet

Kapittel 714 Folkehelse

 • Post 21 Spesielle driftsutgifter
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 15 964 000 til 120 362 000
 • Post 79 Andre tilskudd (generelt folkehelsearbeid)
  Regjeringen foreslår å redusere posten fra revidert budsjett 2023 med 25 463 000 til 67 362 000

Kapittel 737 Historiske pensjonskostnader

 • Post 70 Tilskudd (frivillige og andres utgifter i forbindelse med OTP)
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 3 903 000 til 97 511 000

Kapittel 761 Omsorgstjeneste

 • Post 71 Frivillig arbeide
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 1 194 000 til 29 784 000

Kapittel 765 Psykisk helse, rus og vold

 • Post 72 Brukere og pårørende
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 26 740 000 til 582 957 000

Kunnskapsdepartementet

Kapittel 225 Tiltak i grunnopplæringen

 • Post 74 Prosjekttilskudd
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 2 802 000 til 10 064 000
 • Post 75 Grunntilskudd
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 4 332 000 til 108 316 000

Kapittel 254 Studieforbund mv.

 • Post 70 Tilskudd til studieforbund
  Regjeringen foreslår å redusere posten fra revidert budsjett 2023 med kr 960 000 til 73 312 000
 • Post 73 Tilskudd til voksenopplæring
  Regjeringen foreslår å redusere posten fra revidert budsjett 2023 med kr 1 721 000, dette er ett kutt i støtten til Fleksibel utdanning Norge

Kapittel 257 Kompetanseprogrammet

 • Post 70 Tilskudd (basiskompetanse i frivilligheten)
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 22 358 000 til 202 910 000

Kommunal -og distriktsdepartementet

Kapittel 567 Nasjonale minoriteter

 • Post 70 Nasjonale minoriteter
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 1 507 000 til 10 117 000
 • Post 75 Romanifolket/taterne
  Regjeringen har ikke videreført denne posten som de anså som en midlertidig ordning. Posten var på 5 591 000 i revidert budsjett 2023

Kapittel 578 Valgdirektoratet

 • Post 70 Informasjonstiltak
  Regjeringen har ikke videreført denne posten. Den var på 5 786 000 i revidert budsjett for 2023

Kapittel 581 Bolig -og bomiljøtiltak

 • Post 78 Boligsosialt kompteansetilskudd
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 10 997 000 til 26 799 000

Arbeids -og inkluderingsdepartementet

Kapittel 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

 • Post 70 Frivillig arbeide
  Regjeringen foreslår å redusere posten fra revidert budsjett 2023 med 26 620 000 til 108 230 000
 • Post 74 Pensjonistenes organisasjoner
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 636 000 til 15 885 000

Kapittel 671 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

 • Post 71 Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner
  Regjeringen foreslår å redusere posten fra revidert budsjett 2023 med 5 559 000 til 217 493 000

Utenriksdepartementet

Kapittel 161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid

 • Post 70 Utdanning
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 52 440 000 til 996 798 000

Kapittel 164 Likestilling

 • Post 70 Likestilling
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 14 400 000 til 203 319 000

Kapittel 170 Sivilt samfunn

 • Post 70 Sivilt samfunn
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 240 000 000 til 2 570 665 000

Justisdepartementet

Kapittel 430 Kriminalomsorgen

 • Post 70 Tilskudd
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 5 502 000 til 47 553 000

Kapittel 455 Redningstjenesten

 • Post 71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 18 102 00 til 92 490 000
 • Post 73 Redningsselskapet
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 5 610 000 til 140 098 000

Kapittel 470 Fri rettshjelp

 • Post 72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak
  Regjeringen foreslår å redusere posten fra revidert budsjett 2023 med 3 449 000 til 67 295 000

Klima -og miljødepartementet

Kapittel 1400

 • Post 70 Frivillige klima -og miljøorganisasjoner og stiftelser
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 2 296 000 til 57 354 000

Kapittel 1420 Miljødirektoratet

 • Post 77 Diverse organisasjoner og stiftelser
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 612 000 til 15 276 000
 • Post 78 Friluftsformål
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 9 490 000 til 205 896 000

Kapittel 1429

 • Post 74 Tilskudd til fartøyvern
  Regjeringen foreslår å øke posten fra statsbudsjett 2023 med 4 515 000 til 75 120 000

Landbruksdepartementet

Kapittel 1138 Støtte til organisasjoner m.m.

 • Post 70 Støtte til organisasjoner
  Regjeringen foreslår å øke posten fra revidert budsjett 2023 med 1 554 000 til 43 062 000

Samferdselsdepartementet

 • Post 71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.
  Regjeringen foreslår å øke posten fra statsbudsjett 2023 med 2 338 000 til 81 800 000

Forsvarsdepartementet

 • Post 71 Overføringer til andre
  Regjeringen foreslår å øke posten fra statsbudsjett 2023 med 7 551 000 til 91 517 000

Reaksjoner fra våre medlemsorganisasjoner

LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner er veldig fornøyd med økt grunnstøtte til barne og ungdomsorganisasjonene.

Grunnstøtten til de unge frivillige organisasjonene økes med 10 millioner friske midler. – Dette er et statsbudsjett som tar barne- og ungdomsorganisasjonene på alvor, sier Margrete Bjørge Katanasho, styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Les hele saken fra LNU.

Norsk Folkehjelp: – Manglende satsing på frivillige redningsressurser kan sette liv i fare

– Den manglende satsingen på de frivillige redningsorganisasjonene, går mot alle faglige råd regjeringen har fått de siste årene, sier Runi Putten, fungerende seksjonsleder i Norsk Folkehjelp. Les hele saken fra Norsk Folkehjelp

Fortidsminneforeningen:
Urnes verdensarvsenter på statsbudsjettet

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner i investeringstilskudd til realisering av Urnes verdensarvsenter over statsbudsjettet for 2024. Senteret ligger nå an til å få statlig, fylkeskommunal og kommunal støtte i 2024. Les hele saken fra Frotidsminneforeningen

Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og flere andre bistandsorganisasjoner: Statsbudsjettet 2024 når ikke 1-prosenten.

Regjeringens budsjettforslag mangler 3,1 milliarder til verdens fattigste. Les hele saken fra Kirkens Nødhjelp, Les hele saken fra Norsk Folkehjelp

Norsk musikkråd: Lubna Jafferys første kulturbudsjett er ikke et musikkbudsjett.

Statsråd Lubna Jafferys første kulturbudsjett presenteres som «sterk vekst», og har en økning på 1,2 mrd kroner eller 4,8 prosent. Anslått prisvekst er 3,8 prosent for 2024. Den reelle veksten er altså på om lag 1 prosent, men det er lite av dette som går til å styrke deltakelsen i kultur- og musikklivet. Les hele saken fra Norsk musikkråd

Norges idrettsforbund: Idretten fornøyd med full momskompensasjon, men ønsker regelstyring

Norges idrettsforbund er glade for at regjeringen i sitt budsjettforslag for 2024 legger opp til full momskompensasjon både for varer og tjenester, og anlegg som idrettslagene bygger, men savner at kompensasjonen blir rettighetsfestet slik regjeringen har lovet i Hurdalsplattformen. Les hele saken fra Norges idrettsforbund

Den norske turistforening: Et statsbudsjett som verken motvirker ensomhet eller løser naturkrisen.

– Det er to ting som bekymrer oss spesielt i dette forslaget til statsbudsjett. For det første kutter regjeringen i midler som skal motvirke ensomhet og få folk aktive og ut på tur. For det andre er det vanskelig å se hvordan dette er et budsjett som skal bidra til å løse naturkrisen verden står midt oppe i, sier Per Hanasand, styreleder i Den Norske Turistforening (DNT). Lese hele saken fra DNT.

Norges musikkorpsforbund: Regjeringen svikter når det kommer til inkludering

Barne- og familieminister Kjersti Toppe leverer på økning i grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene, mens kulturminister Lubna Jaffery innfrir delvis på momskompensasjon. Men inkludering av barn og unge i frivilligheten blir mest fagre ord. Les hele saken fra Norges musikkorpsforbund

Norsk Jazzforum: Kulturbudsjett uten musikkløft

– Økte kunstnerstipend, full momskompensasjon for frivilligheten og en generell indeksregulering er positivt, men utover dette er det lite til det frie musikkfeltet. Det som skulle bli starten på «det frie feltes tiår», lar vente på seg, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr. Les hele saken fra Norsk Jazzforum

Actis – Rusfeltets sammarbeidsorgan: Slik påvirkes rusfeltet

Actis er glade for gjennomslag når de kommer til oppsøkende virksomheter rettet mot barn og unge. Les hele saken fra Actis

Norske Kunstforeninger: Lite å rope hurra for

– I forslag til kultur- og likestilingsbudsjett for 2024 er Norske Kunstforeninger tilgodesett med 195.000 kroner. I realiteten ingen økning. Les hele saken fra Norske kunstforeninger

Kulturvernforbundet: 2 gode nyheter i et ellers grått og trist statsbudsjett for det frivillige kulturvernet.

Statsbudsjettet som i dag ble lagt frem inneholdt et par virkelig gode nyheter på kulturvernfeltet. I et ellers «grått og trist» statsbudsjett for det frivillige kulturvernfeltet så dukket det opp to viktige og nødvendige satsinger. 14,4 millioner til historisk jernbanemateriell og 5 millioner til besøkssenter ved Urnes stavkirke. Les hele saken fra Kulturvernforbundet

Norges husflidslag: driftstilskudd fra Kulturdepartementet opprettholdt på samme nivå som i 2023, med en justering for generell prisvekst.

– Vi opplever det som positivt at vi blir sett som en viktig organisasjon for ivaretakelse og videreføring av levende kulturarv over hele landet. Les hele saken fra Norges husflidslag

KFUK-KFUM: Statsbudsjettet løfter ikke barn og unge.

KFUK-KFUM er fornøyd med full momskompensasjon, men mener det trengs økt innsats for å sikre at forskjellene i Norge ikke fortsetter å øke og at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Les hele saken fra KFUK-KFUM.

Voksne for barn: Ikke et statsbudsjett for psykisk helse i skolen

I forslaget til statsbudsjett for 2024 går regjeringen inn for et overraskende og dramatisk kutt i støtten til arbeidet med psykisk helse i skolen. Les hele saken fra Voksne for barn

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF): – Møter ikke kronikeres utfordringer

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 viser dessverre en manglende forståelse og vilje til å se kronikerens utfordringer i en dyrtid, mener generalsekretær Mari Øvergaard i Psoriasis- og eksemforbundet. Les hele saken fra Psoriasis- og eksemforbundet

Frivillighet Norges innspill til Stortinget

TIL FINANSKOMITEEN:

Momskompensasjon

Regjeringen foreslår å sette av 2,44 milliarder kroner til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner og skriver at de legger til rette for full momskompensasjon. Regjeringen foreslår ikke å regelstyre ordningen, noe de har lovet i Hurdalsplattformen. Det betyr at budsjettet ikke gir frivilligheten en garanti om full momskompensasjon.

Frivillighet Norge mener det er bra at regjeringen sier at frivilligheten skal få full momskompensasjon og øker bevilgningen betydelig, men vi er skuffet over manglende regelstyring av ordningen. Regelstyring vil gi frivilligheten den garantien vi savner, i form av forutsigbarhet og tryggere rammer.

I 2021 og 2022 har regjeringen sikret full momskompensasjon gjennom budsjettsaldering. Regelstyring vil ikke medføre økte kostnader sammenlignet med denne løsningen. Samtidig vil regelstyring åpne for å forbedre administrasjonen av ordningen, gi raskere utbetaling av momskompensasjonen og gi frivilligheten en etterlengtet og nødvendig forutsigbarhet. For frivilligheten er det helt avgjørende at regelstyrt momskompensasjon kommer på plass raskt.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har fått inn søknader om momskompensasjon for 2023 på til sammen 2,57 milliarder kroner. Det er en økning i totalt søknadsbeløp på 23,56% siden 2022. Etter Frivillighet Norges erfaring vil det godkjente søknadsbeløpet i 2023 bli rundt 2,5 milliarder. Generell prisvekst i samfunnet, og økt aktivitet i frivillige organisasjoner etter pandemien, gjør at søknadsbeløpet i 2024 vil være høyere. Vi anslår at det vil mangle rundt 175 millioner kroner for å sikre full momskompensasjon i 2024 med regjeringens forslag. Vi ber Stortinget om å ta grep for å gi frivilligheten forutsigbarhet om at det blir full momskompensasjon i 2024.

Frivillighet Norge ber Stortinget om at:

 • Kapittel 315, post 70 tilføres teksten «overslagsbevilgning». Bevilgningen skal dekke kompensasjon på 100% av frivillige organisasjoners momsutgifter i 2023, for organisasjoner med rett på mva-kompensasjon, basert på gjeldende beregningsordning.

Dersom regelstyring ikke blir innført med virkning fra budsjettåret 2024 ber vi om følgende verbalvedtak:

 • Stortinget ber regjeringen sikre frivillige organisasjoner full momskompensasjon for varer og tjenester i 2024 og å komme tilbake med forslag om dette i forbindelse med budsjettsaldering.

Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

I sin tilleggsproposisjon for statsbudsjettet for 2022 foreslo regjeringen, og fikk flertall for, å redusere maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra 50 000 kr til 25 000 kr. Dette var Frivillighet Norge imot og vi ber Stortinget om å reversere dette i statsbudsjettet for 2024.

Skattefradragsordningen er ikke en tilskuddsordning, men en incentivordning for å stimulere skatteytere til å gi gaver til frivillige organisasjoner. En reduksjon i fradragsbeløpet svekker incentivet til å gi. Gaver er en viktig inntektskilde for frivillig sektor, og skattefradragsordningen har stor prinsipiell og økonomisk betydning. Frivillighet Norge mener beløpsgrensen må heves slik at den igjen blir 50 000 kr for privatpersoner, og at det innføres en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for næringsdrivende på 100 000 kr.

Frivillighet Norge ber om at:

 • Beløpsgrensen heves slik at den igjen blir 50 000 kr for privatpersoner.
 • Det innføres en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for næringsdrivende på 100 000 kr.
 • Stortinget anmoder regjeringen om å sette i gang en prosess som inkluderer Frivillighet Norge, for å utvide og forenkle deltakelsen i skattefradragsordningen med utgangspunkt i at Frivillighetsregisteret brukes som forenklingsverktøy. Prosessen sees i sammenheng med Kulturdepartementets arbeid med videreutvikling av Frivillighetsregisteret. Lokale organisasjoner må også kunne delta i ordningen.

TILLEGG TIL FAMILIE -OG KULTURKOMITEEN:

Momskompensasjon for frivillighetsbygg

Mange organisasjoner opplever at de ikke har god nok tilgang til lokaler som passer til deres aktivitet og at dette begrenser deres utviklingsmuligheter. I dag gir staten momskompensasjon til bygg og anlegg som kvalifiserer for å motta spillemidler, men ikke til andre bygg og anlegg som eies av frivillige organisasjoner og brukes til frivillig virksomhet.

Frivillighet Norge ber om at:

 • Stortinget ber regjeringen om å starte arbeidet med en momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg og -anlegg som i dag ikke kvalifiserer for kompensasjon i den ordinære momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner eller momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg. Denne skal dekke momsutgifter til ny-, på- og ombyggingskostnader til bygg, anlegg og annen fast eiendom.

Tilskuddsordning for oppgradering av lokaler

Organisasjonseide bygg har plass til mer aktivitet, men mange har store oppgraderingsbehov. Staten må derfor sette i gang et arbeide med mål om å innføre en tilskuddsordning for investeringer i, og oppgraderinger av, organisasjonseide bygg til bruk i frivillig virksomhet.

I et klima- og miljøperspektiv er en bedre utnyttelse av eksisterende bygg, en sirkulær tilnærming til byggmaterialer og inventar, samt en mulighet til å oppfylle klimakrav til bygg, sentralt. Frivillige organisasjoner må gis ressurser for å kunne å sikre at organisasjonseide bygg tilfredsstiller miljøkrav og fortsatt kan huse aktivitet i regi av frivillige organisasjoner i framtida.

Frivillighet Norge ber om at:

 • Stortinget ber regjeringen om å starte arbeidet med en tilskuddsordning for oppgradering av lokaler, bygg og anlegg som ikke faller inn under eksisterende ordninger for å oppfylle etablerte standarder, og for å sikre universell utforming, miljøkrav og energiøkonomisering.

Statlig støtte til økt deltakelse i frivilligheten

Nasjonalt verktøy for rekruttering til frivilligheten

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor en kan finne aktiviteter å delta på og engasjere seg i. For organisasjonene er dette en måte å synliggjøre seg på for noen de kanskje ellers ikke ville nådd. På nettsiden til Ungfritid kan en også finne en oversikt over ulike støtteordninger for de som trenger hjelp for å muliggjøre barn og unges deltakelse. Dette er et viktig tiltak for å gjøre disse ordningene tilgengelige og synlige for de som har behov for dem.

Frivillighet Norge opplever at både organisasjoner og kommuner etterspør verktøy for å synliggjøre aktiviteter. En nasjonal plattform som er gratis for alle typer organisasjoner å bruke er både lettere å synliggjøre og totalt sett billigere enn at alle kommuner skal utvikle sine egne løsninger for dette.

Mer enn bare en nettside

Ungfritid.no inngår i et prosjekt for økt deltakelse. Dette innebærer mer enn formidling av aktivitetstilbud. Organisasjonene som formidler via nettsidene får også tilgang til informasjons- og opplæringsmateriell, kurs og bistand for å bedre kunne arbeide med rekruttering og inkludering. Verktøyene og erfaringene benyttes også i vår dialog med kommuner og andre som er opptatt av økt deltakelse, bedre folkehelse og forebygging av utenforskap.

Frivillighet Norge ber om at:

 • Det settes av 3 millioner kroner til Ungfritid.no på Barne- og familiedepartementets budsjett, kap. 846, post 61.

TIL HELSE -OG OMSORGSKOMITEEN:

Kapittel 714 Folkehelse

Post 79 Andre tilskudd

Dette er en budsjettpost som er sentral for frivillige organisasjoner som arbeider med spørsmål knyttet til psykisk helse og ensomhet, og for økt deltakelse i samfunnet. Særlig tiltak rettet mot barn og unge, og eldre. Regjeringen foreslår å redusere denne posten med rundt 25 millioner. Noe av dette overføres til andre poster, men det blant annet et reelt kutt på 18,9 millioner til ordningen “mobilisering mot ensomhet”.

Frivillighet Norge har, i samarbeid med frivillige organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner utviklet flere tiltak for inkludering i frivillige organisasjoner. Vi har også utviklet de nasjonale verktøyene Frivillig.no og Ungfritid.no for å bidra til økt rekruttering og kjennskap til tilbud i regi av frivilligheten. Verktøyene er gratis å benytte. For å videreføre disse tiltakene må det settes av tilstrekkelig, forutsigbar finansiering. Frivillighet Norge har tidligere mottatt midler gjennom ordningen “mobilisering mot ensomhet” til dette arbeidet.

Både Ungfritid.no og Frivillig.no inngår i Frivillighet Norges prosjekt for økt deltakelse. Dette innebærer mer enn formidling av aktivitetstilbud og frivillige oppdrag. Organisasjonene som formidler via nettsidene får også tilgang til informasjons- og opplæringsmateriell, kurs og bistand for å bedre kunne arbeide med rekruttering og inkludering. Verktøyene og erfaringene benyttes også i vår dialog med kommuner og andre som er opptatt av økt deltakelse, bedre folkehelse og forebygging av utenforskap. Frivillighet Norge ber om at det settes av øremerkede midler fra Helse- og omsorgsdepartementet til dette arbeidet.

Frivillighet Norge ber om at:

 • Det settes av 3 millioner kr. til Frivillighet Norges arbeid med økt deltakelse i frivilligheten på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett kap. 714, post 21.

Post 21 spesielle driftsutgifter, folkehelseprogrammet

Regjeringen foreslår å opprettholde støtte til Frivillighet Norge for å drive Møteplass Folkehelse, et samarbeid med Helsedirektoratet for å styrke samarbeidet mellom frivillig og offentlig sektor. Frivillighet Norge bidrar også gjennom vårt prosjekt “Frivillighetsløftet” til å fremme kommunal frivillighetspolitikk, for å styrke kommunenes tilrettelegging for, og samarbeid med, frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge vil gjerne fortsette dette gode samarbeidet også i 2024, og ber komiteen opprettholde dette forslaget fra regjeringen.

Kap 761, Omsorgstjeneste

Post 21 Spesielle driftsutgifter - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet. Ordningen er søkbar for kommuner og fylkeskommuner, og det oppfordres til samarbeid med frivillig sektor. Regjeringen henviser til både Meld. St. 15 (2022– 2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar og Meld. St. 24 (2022–2023) Fellesskap og meistring – Bu trygt heime. Begge meldingene løfter frivillig sektors rolle i folkehelsearbeidet generelt, og i arbeidet med å motvirke ensomhet spesielt.

Frivillighet Norge mener at det er potensiale for å styrke frivillighetens rolle på helse- og omsorgsfeltet. Vi mener også at samarbeidet mellom frivilligheten og offentlig sektor kan styrkes. Samtidig er det viktig at ambisjoner om økte bidrag fra frivilligheten følges opp med midler som kan finansiere drift og utvikling av aktiviteter. Vi mener endringer i, og opprettelse av nye tilskuddsordninger må bidra til mer forutsigbarhet og mindre byråkrati for organisasjonene. Endringer i tilskuddsordninger og for navngitte tilskuddsmottakere må videre gjøres basert på dialog med de det gjelder.

Vi er skeptiske til en dreining mot at frivillige organisasjoner må søke om midler i samarbeid med offentlig sektor, og særlig til det å prioritere ned ordninger som frivillige organisasjoner kunne søke på til ordninger hvor det er bare er offentlige aktører som kan søke. Dette gir en risiko for at frivilligheten i større grad styres av det offentlige. Når kommuner skal søke hindrer det også nasjonale organisasjoner fra å søke midler. Generelt mener Frivillighet Norge at frivillige organisasjoner må kunne søke om midler selv, og ikke gjennom en kommune.

Frivillighet Norge har flere krav til forenkling, vi ønsker særlig å fremheve følgende punkt:

 • Øke bruken av flerårige avtaler om tilskudd.
 • Innføre en regel om at tilskudd som deles ut etter 1. mars, kan overføres til neste kalenderår.
 • Øke andelen driftstilskudd til frivillige organisasjoner, siden det er en enklere og mindre byråkratisk støtte til frivilligheten enn prosjekttilskudd.

Relaterte nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring