Hopp til hovedinnholdet

Oppsummering

Barn og unges rett til deltagelse

I tillegg til at det kan være gøy og givende å delta i en fritidsaktivitet, er det også en grunnleggende rettighet alle barn og unge har. Artikkel 31 i FNs barnekonvensjon sier at «alle barn har rett til lek, fritid og hvile, og til å delta i kunst- og kulturliv».

Videre har Regjeringen, Kommunesektorens organisasjon (KS) og en rekke frivillige organisasjoner signert Fritidserklæringen med mål om at alle barn skal ha mulighet til å delta i en organisert fritidsaktivitet. Likevel faller noen utenfor. Tall fra Institutt for samfunnsforskning viser blant annet at 12% av barn over 10 år aldri har deltatt i en fritidsaktivitet. I undersøkelsen spurte vi organisasjonene hva de selv tror er de viktigste grunnene til at noen står utenfor organiserte fritidsaktiviteter.

0
Tror at manglende kjennskap til aktiviteter kan være en grunn til at barn og unge ikke deltar i fritidsaktiviteter.

Hvilke barrierer finnes?

Kort oppsummert, tror organisasjoner, lag og foreninger at det finnes flere barrierer som påvirker barn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter. I følge organisasjonene, er barriere nummer én manglende kjennskap: barn og unge vet ikke at de kan delta, og de vet ikke hvilke fritidsaktiviteter organisasjonene tilbyr. Videre oppgir organisasjonene mangel på organisert transport til aktiviteter og høye kostnader som sentrale barrierer.

For å kunne tilby aktiviteter til nye deltagere, svarer 2 av 3 i undersøkelsen at de trenger flere frivillige som kan være med på å arrangere aktivitetstilbudet.

0
Trenger flere frivillige for å tilby aktiviteter til nye deltagere

Hvordan jobber organisasjonene med barrierer?

Når det kommer til hvordan organisasjonene selv jobber med barrierer, viser undersøkelsen at det store flertallet har igangsatt tiltak. Godt over halvparten har lave avgifter, deler informasjon, har tilgang på utstyr, og arrangerer hyggelige samlinger utenom selve fritidsaktiviteten.

For de det er relevant for, tilrettelegger også det store flertallet av organisasjonene for at barn kan kjøre sammen til aktivitetene. Det samme gjelder mulighet for tilrettelegging av aktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Her svarer 78 prosent at de tilrettelegger per i dag – eller kan tilrettelegge ved behov.

0
Kan tilby fritidsaktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Kun 5 prosent svarer at de ikke har noen konkrete tiltak for å sikre at alle blir inkludert i fritidsaktiviteten. Likevel er det mindretallet av organisasjonene som svarer at de aktivt følger opp foreldre, barnet/ungdommen og tar tak i mobbing/ukultur.

Det kan være flere grunner til at organisasjonene svarer at de for øyeblikket ikke har tiltak som tar tak i mobbing/ukultur. Det kan for eksempel være at organisasjonene selv ikke oppfatter et behov for å følge opp, og at det ikke er observert mobbing – som igjen gjør at det ikke er blitt igangsatt tiltak.

Basert på funnene i spørreundersøkelsen, er det likevel viktig å understreke at det ikke kan konkluderes med hvorfor fåtallet av organisasjoner rapporterer at de følger opp foresatte og barn.

Samarbeid med andre instanser

0
Mener at kommunen er god på å vise frem fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner

Forskning viser at det frivillig engasjement øker hvis det offentlige er gode på å tilrettelegge. Frivillighet Norges erfaring er at kommuner med en god frivillighetspolitikk har mer dialog med bredden av frivilligheten lokalt enn kommuner som ikke har det.

I undersøkelsen kommer det frem at ca én av fire mener at kommunen deres er god på å vise frem aktivitetstilbud. Likevel er det tydelig at kommunene har noe forbedringspotensiale. Nesten halvparten av organisasjonene, mener at kommunen kun i noen grad er god på vise frem fritidsaktiviteter i regi av frivilligheten.

0
Samarbeider med skole, helsetjeneste eller NAV for å flere med på aktiviteter

Når det kommer til samarbeid med andre offentlige instanser som skole, NAV og helsetjenester oppgir flere av organisasjonene at de har et samarbeid med mål om å få flere barn og unge inn i fritidsaktiviteter.

Kjennskap til støtteordninger

Det store flertallet av organisasjonene oppgir at de kjenner til støtteordninger som de selv kan benytte seg av. Videre har ca halvparten av organisasjonene egne støtteordninger. Når det kommer til støtteordninger foresatte og foreldre kan benytte seg av, er kjennskapen lavere.

0
Kjenner til støtteordninger foresatte kan benytte seg av