Hopp til hovedinnholdet

Undersøkelsesdesign

På Ungfritid.no legger frivillige organisasjoner ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge. Hvert år sender vi ut en spørreundersøkelse til alle brukerne på Ungfritid.no. Spørreundersøkelsen tar blant annet for seg barn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter, og hvilke barrierer som hindrer noen fra å delta.

  • Respondenter: Alle organisasjoner, lag, foreninger med en bruker og/eller organisasjonsside på Ungfritid.no
  • Undersøkelsesmetode: Spørreskjema distrubuert gjennom SurveyXact
  • Antall respondenter: 586
  • Datainnsamlingsperiode: April-mai 2023
  • Ansvarlig for undersøkelsen hos Frivillighet Norge: Maiken Arnesen, organisasjonsmedarbeider Frivillighet Norge