Hopp til hovedinnholdet

Vedtekter for en fiktiv organisasjon

Vedtekter for Hundeeierforeningen. Vedtatt av stiftelsesmøtet 28.02.2020

§ 1 Formål

Hundeeierforeningen er en interesseorganisasjon for hundeeiere.

Hundeeierforeningen skal:

 • jobbe for å fremme hundeeieres interesser i samfunnet.
 • fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for hundeeiere.
 • søke å fremme gode forhold for både hundeeierne og deres hunder, gjennom blant annet å gi ut et eget tidsskrift, Hundeeierbladet.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Hundeeierforeningen er en frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

§ 3 Medlemmer

Medlemskap i Hundeeierforeningen er åpent for alle hundeeiere i Norge.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet er Hundeeierforeningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • Behandle Hundeeierforeningens årsmelding
 • Behandle Hundeeierforeningens regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingenten
 • Vedta Hundeeierforeningens budsjett
 • Velge:

a. styremedlem(mer)

b. valgkomite

§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

§ 10 Styret

Hundeeierforeningen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Hundeeierforeningens økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 • Representere Hundeeierforeningen utad

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§ 11 Grupper/avdelinger

Hundeeierforeningen kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Hundeeierforeningens styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Hundeeierforeningen, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Hundeeierforeningen utad uten styrets godkjennelse.

§ 12 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 13 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres.)

Oppløsning av Hundeeierforbundet kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.