Hopp til hovedinnholdet

Internasjonalt arbeid

Frivillighet Norge er involvert i internasjonalt arbeid og nettverk på ulike måter. Her er en oversikt.

Diverse flagg mot himmelen
Foto: Antoine Schibler/Unsplash
Active Citizens Fund Romania

Bakgrunn:

Active Citizens Fund er de norske EØS-midlene til sivilsamfunn i 15 ulike land i Øst- og Sentral-Europa. Midlene skal bidra til å bygge langsiktige, bærekraftig sivilsamfunn, som får styrket sin rolle i å fremme demokratisk deltakelse, aktivt medborgerskap og menneskerettigheter.

Romania mottar 46 millioner Euro til Active Citizens Fund over en seksårsperiode, men på grunn av frivillighetens særlige uavhengige stilling, er det viktig at det er en uavhengig aktør som mottar og fordeler disse midlene, ikke myndighetene selv.

Hva gjør Frivillighet Norge?

For perioden 2018-2024, er Frivillighet Norge med som norsk partner i konsortiet som mottar og fordeler midlene sammen med de rumenske organisasjonene Civil Society Development Foundation (FDSC), Partnership for Community Action and Transformation (PACT), Romanian Environmental Partnership Foundation (REPF) og Resource Center for Roma Communities (RCRC).

Mål for arbeidet:

Frivillighet Norges deltar i arbeidet for å fremme samarbeid og kunnskapsutveksling mellom norske og rumenske frivillige organisasjoner og frivillighet som helhet, styrke vår posisjon som ekspert på frivillighet i Norge og bygge internasjonalt nettverk innenfor vårt fagområde.

Aktiviteter:

De viktigste aktivitetene i arbeidet er:

  • Matchmaking: Arrangementer i Romania og digitalt, hvor vi aktivt jobber for å koble norske og rumenske organisasjoner, slik at de kan utvikle felles prosjekter som kan støttes av fondet.
  • Ekspertworkshops og kompetansebygging: Arrangementer i Romania, hvor norske eksperter underviser rumenske organisasjoner om ulike temaer knyttet til frivillighet. Vi har også hatt mindre digitale aktiviteter knyttet til kompetansebygging.
  • Studieturer: Reiser for utvalgte grupper rumenske organisasjoner til Norge, der de kan lære om frivillighet i Norge og andre temaer som er relevante for deres fagområder.
  • Youth Academy: Opplæring og trening av unge ledere i frivillighet. Fysiske samlinger i Bucuresti og studietur til Norge.

Mer informasjon:

Active Citizens Fund Bulgaria

Frivillighet Norge er også involvert i et prosjekt i Active Citizens Fund Bulgaria, hvor vi gjennomfører en sammenligning av norsk og bulgarsk frivillighet med særlig vekt på motivasjoner for frivillig innsats. Funnene bygger på Frivillighetsbarometeret og andre undersøkelser i Norge og tilsvarende undersøkelser i Bulgaria. I tillegg har vi gjennomført dybdeintervjuer med flere organisasjoner innenfor utvalgte områder i begge land: Miljøvern, LHBTQI+ og ungdomsorganisasjoner.

Rapporten skal presenteres på en konferanse i Sofia, Bulgaria i november 2023 og vil være tilgjengelig på vår hjemmeside. Arbeidet finansieres av Active Citizens Fund Bulgaria.

Active Citizens Fund Malta

Frivillighet Norge er også involvert i et prosjekt i Active Citizens Fund Malta. Her er vi eksperter som skal bidra til å utvikle retningslinjer for godt samarbeid mellom frivillighet og næringsliv, med utgangspunkt i vårt eget arbeid på feltet. Retningslinjene skal presenteres på en konferanse på Malta i mars 2024. Arbeidet finansieres av Active Citizens Fund Malta.

Nordisk sivilsamfunnsplattform

Frivillighet Norge er med på å lansere en felles nordisk plattform på helse- og velferdsfeltet. Gjennom nordiske workshop på fem ulike felt, skal plattformen bidra til kompetansedeling på tvers av nordiske landegrenser med et bredt utvalg av frivillige organisasjoner på helse- og velferdsfeltet.

Plattformen skal bestå av fem emnespesifikke nettverk, hvor organisasjonene kan dele erfaring og kunnskap og bygge nettverk. Frivillighet Norge vil ha ansvar for temaet "forebygge ensomhet", men alle emnene er åpne for alle organisasjoner.

Prosjektet starter opp i 2024, men åpner for påmeldinger allerede mot slutten av 2023. Mer informasjon kommer på våre nettsider.

Arbeid knyttet til krigen i Ukraina

Frivillighet Norge er engasjert i flere tema knyttet til krigen i Ukraina, både når det gjelder norsk støtte til gjenoppbyggingen i og rundt Ukraina og når det gjelder frivillighetens innsats knyttet til flyktningene som kommer til Norge.

Gjenoppbygging av Ukraina:

Gjennom en tverrpolitisk avtale, har Norge bevilget 75 milliarder kroner over fem år til gjenoppbygging av Ukraina. Det såkalte Nansen-programmet skal forvaltes av NORAD, og støtte til sivilsamfunn er ett av målene. Det skal legges fram en stortingsmelding i løpet av høsten om fordelingen av midlene.

Frivillighet Norges innspill til meldingen legger vekt på at midlene til sivilsamfunn må komme sivilsamfunnet i Ukraina og nabolandene til gode og bidra til å bygge sivilsamfunn lokalt. Vi foreslår blant annet et fond etter modell fra Active Citizens Fund. Les vårt innspill her.

Arbeid i Norge:

Flyktningstrømmen til Norge som følge av krigen gir også utfordringer som mange frivillige organisasjoner bidrar til å håndtere. Frivillighet Norge har blant annet organisert workshop for erfaringsdeling og hatt konkrete inkluderingsinnspill rundt dette.

EU/EØS og europeiske nettverk

Frivillighet Norge følger med på ulike prosesser i EU som kan ha konsekvenser for norsk frivillighet. Særlig holder vi et øye på Rule of Law-prosessene, den kommende Defence of Democracy-pakken og den mulige reguleringen av Cross-Border Associations.

Vi deltar i det europeiske nettverket European Civic Forum, som gir nyttig kunnskap og oversikt og dessuten gode kontakter på tvers av europeiske land.

Vi følger også med på rapportene til den internasjonale alliansen CIVICUS, som jevnlig måler forholdene for verdens sivilsamfunn.

Kontaktperson

Bilde av Guri Idsø Viken
Guri Idsø Viken
Politisk seniorrådgiver
952 56 474
guri@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring