Hopp til hovedinnholdet

10 - God ledelse av frivillige

Metafor: Enkeltmennesker i en gruppe som føler seg inkludert og sett.

Gullet i organisasjonen

Det ville ikke ha eksistert frivillige organisasjoner i Norge uten en sterk kultur for dugnad og for å stille opp ulønnet for andre.

Du nærmer deg nå slutten av dette kurset, men ikke desto mindre et av de aller viktigste punktene for et styre å være klar over.

Alle medlemmene er her fordi de vil.

Medlemmene er bærebjelken i frivilligheten.

Innstillingen til medlemmene er ankerfestet til organisasjonen.

Medlemmenes pågangsmot, iver og vilje til å bidra er organisasjonens gull. Ingen innsamlede midler eller testamentariske gaver kan erstatte de enkeltindividene som utgjør medlemsmassen.

Gjør deg kjent med https://frivillig.no/.

Her lærer du mye om hvordan du rekrutterer frivillige, og denne nettsiden er en arena for å rekruttere nye medlemmer.

Styret må derfor sørge for at organisasjonen har en politikk for rekruttering og ledelse av de frivillige.

Dersom dette mangler i din organisasjon, eller du ser mangler i planer og strategidokumenter, er det kanskje på tide å gjøre noe med det.

Det kan blant annet dreie seg om:

  • En plan for opplæring av de frivillige
  • Strategier for hvordan nye medlemmer skal inkluderes
  • Strategier for å motivere de frivillige til å fortsette
  • Planer for hvordan man skal utvikle fellesskapsfølelsen
  • Planer for hvordan man rekrutterer nye

Det kan sammenlignes med et budsjett.

Det er alltid avgjørende at en frivillig organisasjon har et jevnt tilsig av nye medlemmer, og dette er et barometer på hvor frisk organisasjonen er.

For mange kan den mest aktive gruppen oppleves som lukket av de nye.

De som har ansvar for å lede de frivillige må sørge for å ivareta alle på en god måte. Utydelige ansvarslinjer kan føre til usikkerhet og kan være grobunn for konflikt.

Alle må få føle seg viktige – alle må føle at de blir sett.

Enhvers innsats er uvurderlig, og styret har et ansvar for å utarbeide planer for å ivareta en god medlemskultur.

Den dagen du fratrer ditt styreverv bør du tenke at du bidro til å styrke fellesskapsfølelsen i din organisasjon.

La gjerne dette temaet bli en hovedsak for et helt styremøte.

Tre spørsmål du kan svare på nå:

  • Hva er gullet i din organisasjon?
  • Hvorfor er det viktig at nye medlemmer og frivillige føler seg inkludert?
  • Hva kan være faren med at rekrutteringen svikter?

Eksempel: Grendedagene

Det er rekruttert mange nye medlemmer under Grendedagene. På neste medlemsmøte blir de nye medlemmene presentert, men i løpet av kvelden ser du at den «harde kjernen» i lokallaget har benket seg sammen. De nye ser ikke ut til å trives og flere går tidlig.

Hvordan legge til rette for trivsel for både gamle og nye medlemmer?