Momssaken

Publisert   | Sist oppdatert 

I motsetning til næringslivet og kommunale tjenester belastes frivillige organisasjoner med moms på innkjøp av varer og tjenester. Dette betyr at frivillige virksomheter får en ekstrakostnad på 25 %. Frivillighet Norge mener at dette er en urimelig skatt på frivillig arbeid.

Etter krav fra frivilligheten opprettet regjeringen i 2009 en momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner. Løftet om å bevilge 1,2 milliarder ble innfridd i 2014. 

Frivillighet Norge er opptatt av at momskompensasjonsordningen skal være robust, rettferdig og ubyråkratisk, og at alle organisasjoner kan ta del i den. Dette betyr at ordningen:

  • må være knyttet til Frivillighetsregisteret
  • ikke må forutsette at organisasjonene har momspliktig omsetning
  • må være så enkel at også små organisasjoner kan delta
  • må være frivillig for organisasjonene å delta i

Dagens momskompensasjonsordning er rammestyrt, og midlene som settes av dekker ikke organisasjonenes momsutgifter fullt ut. På sikt er vårt mål at organisasjonene skal slippe momsbelastningen helt og få refundert momsutgiftene på innkjøp til den frivillige virksomheten krone for krone.

Historikk i momssaken

2001:

Stortinget vedtar å innføre moms på en rekke tjenester, og at frivillige organisasjoner skal kompenseres for merutgifter som følge av dette.

2003:

Tjenestemomskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner opprettes.

2005:

Frivillighet Norge stiftes, med krav om momsfritak som den viktigste frivillighetspolitiske saken.

2008:

NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget legges fram. Utredningen behandler ikke frivillighetens krav om momsfritak, og Frivillighet Norge oppfatter dette som en utsettelse av saken. (Se vår Høringsuttalelse om NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget)

2009:

Kulturminister Trond Giske inviterer Frivillighet Norge til å delta i en arbeidsgruppe om ny merverdiavgiftskompensasjonsordning for både vare- og tjenestemoms. Ordningen skal trappes opp til 1,2 mrd innen 2014. (Se Kulturdepartementets Invitasjon til å delta i arbeidsgruppe om merverdiavgiftskompensasjonsordning)

2010:

Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner opprettes. (Se Frivillighet Norges kommentarer til Momsforskriften)

2012:

Momskompensasjonsordningen evalueres av PriceWaterhouseCoopers. Evalueringen peker på at mange organisasjoner får mindre i momskompensasjon enn de faktiske momsutgiftene. Frivillighet Norge foreslår endringer for å sikre at ordningen treffer bedre (Se Frivillighet Norges Brev til Kulturdepartementet med forslag til endringer i momskompensasjonsordningen)

2013:

Kulturdepartementet gjør noen mindre endringer i ordningen, blant annet justeringer i beløpsgrenser for å delta i ordningen og krav om revisor. Samtidig varsler de at det vil komme ytterligere endringer i 2014.

2014:

I statsbudsjettet for 2014 innfridde regjeringen løftet om å trappe opp rammen for momskompensasjon til 1,2 mrd. 

2015:

Deloitte leverer hovedrapporten om den forenklede modellen i momskompensasjonsordningen. Rapporten dokumenterer systematiske skjevheter på størrelsen i søknadsgrunnlaget i disfavør av de små organisasjonsleddene. 

2016:

Deloitte leverer tilleggsrapporten om den forenklede modellen i momskompensasjonsordningen. Frivillighet Norge arrangerer medlemsmøte om momskompensasjonsordningen. 

2017:

2018: 

 

2019: 

Frivillighet Norge lanserer rapport om erfaring med momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

Regjeringen legger frem Stortingsmelding Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Her lanseres et mål om opptrapping av momskompensasjonsordningen til 1,8 milliarder kr i 2021.

 

Forskiftsendringer trer i kraft. 

 

Arbeidet med å utvikle momskompensasjonsordningen foregår i Nettverksgruppe for økonomiske rammebetingelser.

Sentrale dokumenter og nyheter om moms og frivillighet


Frivilligheten vil bruke pengene på beredskap, ikke avgift til staten

Frivilligheten vil bruke pengene på beredskap, ikke avgift til staten

PRESSEMELDING: I disse dager drar mange av oss til fjells for å stå på ski. Samtidig jobber frivillige for å sikre din og min trygghet i skisporet. De frivillige organisasjonene som organiserer dette avgjørende beredskapsarbeidet betaler i dag moms når de for eksempel kjøper inn en snøscooter. Dette er en avgift kommersielle og offentlige aktører slipper. Frivilligheten hadde hatt større kapasitet hvis de fikk kompensert alle sine utgifter til moms. Les mer » om - Frivilligheten vil bruke pengene på beredskap, ikke avgift til staten

Høringssvar på Deloittes kartlegging av kostnadsstrukturen i frivillige organisasjoner

Høringssvar på Deloittes kartlegging av kostnadsstrukturen i frivillige organisasjoner

Deloittes rapport viser at organisasjoner med liten økonomi får utbetalt for lav momskompensasjon i forhold til reelle momskostnader, mens organisasjoner med stor økonomi får utbetalt for høy kompensasjon i forhold til reelle momskostnader. Frivillighet Norge ber om at beregningsnøkkelen for momskompensasjon endres. Les mer » om - Høringssvar på Deloittes kartlegging av kostnadsstrukturen i frivillige organisasjoner